Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Το φυλλάδιο για το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ στο ψηφιακό σχολείο

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
http://gnosis.dschool.edu.gr/…/ds-religious_studies-flyer.p…
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΥΖΙΚΟΥ

Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
εἰς τὰ Ἐρείπια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου 
(Κυριακή, 23 Αὐγούστου 2015) 

Θεομητορικὴ Σύναξις σήμερον, Ἱερώτατοι ἀδελφοί, Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ, ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, εὐλαβεῖς συμπροσκυνηταὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα τῆς Ἀρτάκης καὶ γενικώτερον τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Κυζίκου! Ἡ Παναγία Μητέρα μας «πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ» μᾶς συνήγαγεν ὅλους ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰς τὸ σεβάσμιον τοῦτο ἐρείπιον τοῦ μεγάλου καυχήματος τῆς Κυζικηνῆς εὐσεβείας, τῆς Πατριαρχικῆς δηλαδὴ καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Φανερωμένης. Ἀπόδοσις τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως! Κορύφωσις καὶ ἐπιστέγασμά της, κατακλεὶς καὶ χαρμόσυνος ἐπίλογός της! Τὰ «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας» ὅπως πολὺ ἁπλοϊκὰ τὴν ὀνομάζει ὁ λαός! Δεκαπενταύγουστος καὶ «Ἐννιάμερα» σημαίνει περισσοτέρας ἀπὸ εἴκοσι χιλιάδας πανηγύρεων μόνον εἰς τὸν γεωγραφικὸν χῶρον τῆς Ἑλλάδος! Προσθέσατε τὰς ὀλίγας ποὺ ἀπέμειναν καὶ ἐδῶ, εἰς τὴν Πόλιν καὶ τὴν Ἴμβρον, προσθέσατε τὸ μέγα πέλαγος τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Διασπορᾶς μας, προσθέσατε τὴν Κύπρον, καὶ θὰ ἀντιληφθῆτε τί σημαίνει ἡ Παναγία καὶ ἡ ἑορτή της διὰ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος! Τὴν ἡμέραν αὐτὴν, μέχρι τὸ τραγικὸν 1922, ἐπανηγύριζε καὶ ἡ Μονή μας ἐδῶ τὴν ἐτησίαν ἑορτήν της, καὶ ἐτίμα μὲ κάθε λαμπρότητα τὴν περίπυστον ἐφέστιον εἰκόνα της, τὴν εἰκόνα τῆς Φανερωμένης! «Δεῦτε ἅπαντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὴν σεπτὴν Μετάστασιν τῆς Θεομήτορος μακαρίσωμεν», ἐψάλλετο, καὶ πλήθη εὐσεβοῦς λαοῦ ἀπὸ τὴν Ἀρτάκην, τὴν Πέραμον, τὴν Πάνορμον, τὰ Ρόδα, τὸ Χαράκι, τὴν Γωνιάν, τὸν Γεντζέν, τὴν Μηχανιώνα, τὸ Βαθύ, καὶ ἀπὸ κάθε γωνίαν τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἁλώνην καὶ ἄλλας νήσους τῆς Προικοννήσου, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Πόλιν καὶ ἀπὸ τὰ Γανόχωρα, συνέρρεον εἰς τὴν Φανερωμένην τῆς Κυζίκου νὰ προσκυνήσουν, νὰ προσευχηθοῦν, νὰ ψάλουν φαιδρῶς ὕμνους ἐξοδίους, νὰ λειτουργηθοῦν, νὰ φέρουν τὸ τάμα των, ν’ ἀνάψουν τὴν λαμπάδα τῆς πίστεως, νὰ προσκομίσουν τὰ ἄνθη τῆς εὐλαβείας των, νὰ παρακαλέσουν γιὰ τὸ θαῦμα στὴν ἀνάγκη καὶ στὸ πρόβλημά των, νὰ πανηγυρίσουν, νὰ χαροῦν, νὰ δεχθοῦν, τέλος, τὸ γλυκὺ χαμόγελο καὶ τὸ δροσοπάροχο μητρικὸ χάδι τῆς Παναγίας!


Ἄν καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Πατριάρχης ἐσυνήθιζε, ἀγαπητοί προσκυνηταὶ καὶ ἀκροαταί, σὰν σήμερα νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἴμβρο, καὶ νὰ πανηγυρίζῃ στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους, τὴν πεφιλημένη γενέτειρά του, τὴν σημερινὴ πάνδημη Θεομητορικὴ ἑορτή, ὅταν ἠξιώθηκε νὰ ὀργανώσῃ πέρυσι τὴν πρώτην ἐδῶ λειτουργίαν μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴν τῶν πληθυσμῶν, τοῦ ἐγεννήθη ἡ σκέψις καὶ ἡ ἱερὰ ἐπιθυμία νὰ ξαναζωντανέψῃ καὶ τὸ ἄλλοτε μεγάλο ἐτήσιο πανηγύρι τῆς πάλαι λαμπρᾶς Μονῆς μας. Καὶ ἔτσι,μὲ πολλὴν καὶ βαθεῖαν συγκίνησιν ἔστρεψε τὸ βλέμμα καταντικρὺ τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου καὶ ἐκοίταξε ἔνδακρυς τὴν εἰκόνα τῆς Φανερωμένης, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἐπιβλητικὸ προσκυνητάριό της στὸ βόρειον κλίτος τοῦ πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τὸν συντροφεύει μὲ ἄφατον μητρικὴν στοργὴν ὅλα τὰ χρόνια τῆς Πατριαρχίας του, ἀκούει καθημερινῶς τοὺς μυστικοὺς καὶ τοὺς ἀλαλήτους στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς του καὶ τὰς ἐκ βαθέων προσευχάς του καὶ γλυκαίνει μὲ θείαν παρηγορίαν τὴν ψυχήν του. Τὴν ἐκοίταξε ἐπιμόνως, καὶ ἀπεφάσισε ἀμέσως νὰ ἔλθῃ αὐτοπροσώπως, εὐλαβὴς καὶ αὐτὸς προσκυνητὴς τῆς ἐρειπωμένης ἁγίας Μονῆς, νὰ τελέσῃ Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν, νὰ τιμήσῃ τὸν ἅγιον τόπον ὅπου ἐπὶ αἰῶνας ἐτιμᾶτο εὐλαβῶς ἡ μεγάλη Μητέρα τῶν Κυζικηνῶν, νὰ τῆς ψάλῃ, ἐδῶ εἰς τὸ ἐρειπωμένο ἀρχοντικό της, τὸ «Χαῖρε ἡ μεταστᾶσα πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια» καὶ τὸ «Εὐλογημένη Σὺ ἐν γυναιξί! Μακαρία ἡ γαστὴρ ἡ χωρήσασα Χριστόν!». Καὶ ἀκόμη, νὰ τῆς εἴπῃ ἑνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διαρκῆ προστασίαν της, διὰ τὴν καθημερινὴν βοήθειάν της καὶ εἰς αὐτόν, καὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον, καὶ εἰς τὸ Γένος μας!
Ἀλλά, ἂς ἐπαναλάβουμε, ἀγαπητοί, ὅτι εἴχαμε ἔλθει ἐδῶ καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἀθορύβως καὶ ἀνεπισήμως τότε, μὲ μερικοὺς κληρικοὺς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καὶ ἐν στενῷ κύκλῳ ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Συγκέλλου πολυκατάνυκτος Θεία Λειτουργία, μετὰ ἀπὸ ἄδειαν τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τὰς ὁποίας καὶ ἰδιαιτέρως διὰ τοῦτο εὐχαριστοῦμεν. Τὸ ἡμερολόγιον ἐσημείωνε 16 Ὀκτωβρίου 2014. Ἦτο ἡ πρώτη Λειτουργία στὴν Μονὴ μετὰ ἀπὸ 92 ἔτη νεκρικῆς σιγῆς. Μετὰ ἀπὸ μίαν τόσον μακρὰν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐδῶ «οὐκ ἔστιν ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος, οὐδὲ ὁλοκαύτωσις, οὐδὲ θυσία, οὐδὲ προσφορά, οὐδὲ θυμίαμα, οὐδὲ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιον Κυρίου τοῦ εὑρεῖν ἔλεος» (Δαν. 3, 38)! Ἡ συγκίνησις ὅλων μας ἦτο ἀπερίγραπτος! Εἴχαμε τὴν αἴσθησιν ὅτι ἡ παρουσία τῆς Παναγίας ἐγέμιζε τὸν τόπον. Ὅτι ἡ χάρις της μᾶς ἐσκέπαζε ὅπως ἡ φωτεινὴ νεφέλη τοὺς Ἰσραηλίτας εἰς τὴν ἔρημον καὶ ὅτι ἡ προσευχή μας ἐγίνετο δεκτὴ ἀπὸ μέρους της μὲ μητρικὴν ἀγαλλίασιν. Ἦτο μία μυσταγωγία πολλῆς χαρᾶς καὶ πολλοῦ πόνου. Πολλῆς εὐλογίας καὶ πολλῆς παραμυθίας. Μεγάλου στηριγμοῦ καὶ μεγάλης πνευματικῆς ἀναζωογονήσεως. Καὶ τῆς ἐκάμαμε τότε τάμα νὰ ξαναέλθωμε! Ὄχι ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις! Καὶ μόνοι καὶ μετὰ πολλῶν! Καὶ ὄχι μόνον ἀνεπισήμως, ἀλλὰ καὶ ἐπισήμως, μετὰ παρρησίας καὶ πομπῆς. Καὶ σήμερον ἀρχίζομεν τὴν ἐκπλήρωσιν ἐκείνου τοῦ τάματος!
Ἡ πρώτη ἐκείνη Λειτουργία τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου, γενομένη γνωστή, ἐσήμανε ἀμέσως μυστικὰς καμπάνας εἰς τὰς καρδίας τῶν ἐν Νέᾳ Ἀρτάκῃ Εὐβοίας καὶ ἀλλοῦ διεσπαρμένων εὐσεβῶν ἀπογόνων τῶν παλαιῶν προσφύγων τῆς περιοχῆς αὐτῆς, καὶ ἄναψε μεγάλην φλόγα πόθου καὶ λαχτάρας δι’ ἕνα ξαναζωντάνεμα τῆς Μονῆς, ποὺ ἦτο τὸ ἱερὸν παλλάδιον τῆς Κυζικηνῆς θρησκευτικότητος. Κατὰ θείαν οἰκονομίαν, θετικῶς, καὶ μάλιστα μετὰ πολλῆς θερμότητος, εἶδε τὴν δυνατότητα τελέσεως τῆς σημερινῆς πανηγύρεως ὁ Ἐντιμότατος Δήμαρχος Erdek κύριος Hüseyin Sarı, φιλοτιμηθεὶς νὰ μᾶς προσκαλέσῃ ἐπισήμως μετὰ πολλῆς τῆς ἁβροφροσύνης. Τὸν εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας, καθὼς καὶ τὴν Νομαρχίαν Balıkesir καὶ τὰς κεντρικὰς κρατικὰς Ἀρχὰς τῆς Χώρας διὰ τὴν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν. Οὕτω πως ἐφθάσαμε εἰς τὴν σημερινὴν σεμνὴν πανήγυριν, ὅπου «ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγεν» ἀπὸ περάτων, καὶ ἀκούγεται καὶ πάλιν ἐδῶ «ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων» ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει! Ἦχος γλυκὺς ποὺ ἑνώνεται μὲ τὰ μελιηδῆ ἐν τῷ Παραδείσῳ πλέον ψάλματα τοῦ μεγάλου ἐκείνου ἐκκλησιαστικοῦ μελοποιοῦ καὶ λογίου Πρωτοψάλτου τῆς Κυζίκου Πέτρου τοῦ Φιλανθίδου! Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ ζήσωμε καὶ τοῦτο τὸ θαῦμα! Θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, ἐὰν ὑπολογίσωμε καὶ τὸ ἀμέσως προηγούμενον τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἰς τὴν περιάκουστον Παναγίαν Σουμελᾶ τοῦ Πόντου!

Ἡ Θεία Λειτουργία βεβαίως, ὅπου καὶ ὁπότε τελεῖται, εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς πάντοτε ἕνα μέγα θαῦμα. Ἡ γῆ ἀνεβαίνει εἰς τὸν οὐρανὸν ὡς προσευχή, ὡς μετάνοια, ὡς δοξολογία, ὡς ὁμολογία πίστεως, ὡς δέησις, ὡς εὐχαριστία, ὡς ἑνότης τῶν ἀδελφῶν ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ, ὡς προσφορά, ὡς τίμια καὶ ἅγια Δῶρα, ὡς κόπος σωματικός, ὡς προσμονὴ Χάριτος θείας, καὶ ἀποκαραδοκία ἐλέους. Καὶ ὁ οὐρανὸς κατεβαίνει εἰς τὴν γῆν ὡς εὐλογία, ὡς ἁγιασμός, ὡς Χάρις, ὡς εὐαγγελισμός, ὡς φωτισμός, ὡς μεταμόρφωσις, ὡς ἀνακαίνισις, ὡς εἰρήνη πάντα νοῦν ὑπερέχουσα, ὡς ἀδελφοποίησις τῶν πιστῶν, ὡς δωρεὰ Πνεύματος Ἁγίου, ὡς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ἀληθὴς βρῶσις καὶ πόσις εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον! Εἶναι πάντοτε ἡ Θεία Λειτουργία σύναξις καὶ σύνοψις ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐπὶ γῆς στρατευομένης καὶ τῆς ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης! Ἅγιοι καὶ Ἄγγελοι ἐξ ἑνός, καὶ ἄνθρωποι ἐξ ἑτέρου, μὲ πρώτην καὶ κορυφαίαν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἑνοῦνται μυστικῶς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου, εἰς τὸ Ποτήριον τῆς Εὐχαριστίας, καὶ δι’ Αὐτοῦ, μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ καθίστανται κοινωνοὶ θείας φύσεως καὶ μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου! Ἄφραστον θαῦμα καὶ ἀσύλληπτα μεγαλεῖα! Ταυτοχρόνως, ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἕνα σπουδαῖον γεγονὸς καὶ διὰ τοὺς θύραθεν, καθ’ ὅσον ἐξ αὐτῆς ἔρχεται χάρις καὶ οὐράνιος εἰρήνη εἰς τὸν τόπον ὅπου τελεῖται. «Ἡμερεύει ὁ τόπος», ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ λαός. Καὶ αὐτὸ ἔχει κατὰ τρόπον μυστικόν, θετικὴν ἐπενέργειαν καὶ εἰς αὐτούς. Καὶ αὐτοὶ ἔχουν ἔτσι κάποιαν ὠφέλειαν, ἔστω καὶ ἄν δὲν γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτή. Θαυμαστὰ τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου!
Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν προαναφερθέντων, εἴμεθα πολλοὶ περισσότεροι οἱ παρόντες σήμερον ἐδῶ ἀπὸ ὅσους ἠμπορεῖ κάποιος νὰ ἀριθμήσῃ, παρατηρῶν γύρω του. Διότι δὲν εἴμεθα μόνον οἱ σωματικῶς παριστάμενοι. Εἶναι καὶ οἱ μυστικῶς καὶ πνευματικῶς καὶ ἀοράτως! Χορὸς ὁλόκληρος Ἁγίων, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἅγιον Αἰμιλιανὸν Ἐπίσκοπον Κυζίκου τὸν Ὁμολογητήν, τὸν Ἅγιον Θεωνᾶν Ἐπίσκοπον ἐπίσης Κυζίκου, ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸν Ἅγιον Πρόκλον Κωνσταντινουπόλεως, τὸν Ἅγιον Γερμανὸν καὶ τὸν Ἅγιον Μεθόδιον, Ἐπισκόπους Κυζίκου, τὸν Ἱερομάρτυρα Μύρωνα, τοὺς Ἐννέα Μάρτυρας τοὺς ἐν Κυζίκῳ, τὸν Ἅγιον Θεοφάνη τὸν Γραπτὸν καὶ πλείστους ἄλλους, χορὸς ὁλόκληρος, λέγομεν, συλλειτουργεῖ καὶ συνεορτάζει μαζί μας τὴν πανήγυριν τῆς Θεομήτορος. Ὁμοίως, καὶ τὰ πνεύματα ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, τῶν μακαριστῶν προκατόχων ἡμῶν Ἰωακεὶμ Β΄ τοῦ ἀπὸ Κυζίκου, τοῦ καὶ ἐνταῦθα τέλος ἐφησυχάσαντος, εἰς τὸ Κάθισμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καὶ Παϊσίου πρώην Κωνσταντινουπόλεως καὶ Προέδρου Κυζίκου, καθὼς καὶ τοῦ ἐκ Μηχανιώνας Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νικοδήμου καὶ εἴτινος ἑτέρου, ὡς καὶ τὰ πνεύματα τῶν μακαριστῶν ἀρχιερέων ὄχι μόνον τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ τῶν δώδεκα αὐτῆς Ἐπισκοπῶν, καὶ ὅλων τῶν εὐλαβῶς ἱερατευσάντων εἰς τὰ ὅρια τῆς περιοχῆς, καθὼς καὶ αἱ ψυχαὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν τέκνων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐκείνων ποὺ ἐκοιμήθησαν ἐδῶ καὶ ἀνεπαύθησαν εἰς τὴν γενέθλιον γῆν, καὶ ἐκείνων ποὺ ἀπέθαναν ξενητευμένα, μακρὰν τῆς προσφιλοῦς πατρίδος των, μὲ τὴν πικρίαν καὶ τὸ παράπονον τοῦ πρόσφυγος. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσους ἀνεφέραμεν εἰς τὴν ἱερὰν Προσκομιδήν, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ὁ καθένας μας κατὰ διάνοιαν ἔχει καὶ μνημονεύει μυστικῶς. Εἶναι ἐπίσης καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἰς ἄλλους τόπους ἑορτάζουν τὴν Φανερωμένην, ὅπως οἱ ἐν Νέᾳ Μηχανιώνᾳ τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ εἰς τὰ Νέα Ρόδα τῆς Χαλκιδικῆς κ.λπ. Ὅλοι παρόντες! Ὅλοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἑορτάζοντες! Ὅλοι οἱ θεόφρονες συμπανηγυρίζοντες! Μία ποίμνη, ὑπὸ ἕνα Ποιμένα, τὸν Καλὸν Ποιμένα, τὸν Προσφέροντα καὶ Προσφερόμενον καὶ Προσδεχόμενον καὶ Διαδιδόμενον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου! Μὲ μίαν Βασίλισσαν: τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, ἡ ὁποία συνηθίζει πάντοτε νὰ φανερώνῃ πολυτρόπως τὴν πολλὴν καὶ ἄφατον ἀγάπην της εἰς τοὺς Χριστιανούς, Φανερωμένη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος μας!

Πρὶν κατακλείσωμεν τὸν λόγον θὰ ἠθέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ἠγαθύνθη νὰ ἔλθῃ μαζὶ μὲ τοὺς ἐκ τοῦ ποιμνίου του ἐντεῦθεν καταγομένους, ἡγούμενος τῆς ἱεραποδημίας καὶ τοῦ προσκυνήματός των, δι’ ὅλην τὴν πατρικὴν στοργὴν καὶ τὸ ἐξαιρετικὸν ποιμαντικὸν ἐνδιαφέρον ποὺ πάντοτε ἐπιδεικνύει πρὸς τὸ ἐξ Ἀρτάκης καὶ Προικοννήσου καταγόμενον προσφυγικὸν στοιχεῖον τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας του. Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀμείψῃ, ὄχι μὲ ἠλεκτρίνους κυζικηνοὺς στατῆρας πολυτίμους, ἀλλὰ μὲ πλῆθος δόσεων ἀγαθῶν καὶ τελείων δωρημάτων ἐξαρκούντων εἰς ζωὴν αἰώνιον! Θὰ ἠθέλαμεν ἐπίσης νὰ ἐκφράσωμεν τὸν ἔπαινον καὶ τὴν εὐχαριστίαν μας εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῶν ἐκδόσεων «Κύζικος» ἐντιμοτάτους κυρίους Ποδάραν καὶ Ρίζον, οἱ ὁποῖοι πολὺ εἰργάσθησαν καὶ ἐκοπίασαν διὰ τὴν διοργάνωσιν ἀπὸ πλευρᾶς Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας τοῦ προσκυνήματος τούτου, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν ἀδελφὸν ἅγιον Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, πρὸς τὸν ὁποῖον ἐκφράζουμε τὴν Πατριαρχικήν μας εὐαρέσκειαν διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὰς ἐδῶ ἀλησμονήτους πατρίδας, τὰς πρὸ αἰῶνος περίπου ἀπορφανισθείσας. Εἰς ὅλους εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας πολλὴν τὴν χάριν, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν προστασίαν τῆς Θεομήτορος. Πάλιν δὲ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ συνεορτάσωμε καὶ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον μας, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὅπου καὶ ἀναμένει τὸ προσκύνημά μας ἡ Φανερωμένη μας. Σὺ δὲ ἀπείρανδρε Θεοτόκε, χαῖρε!
«Χαῖρε ἡ ἀπαίρουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια. Χαῖρε ἡ τὰ πέρατα τῇ Κοιμήσει ζωώσασα. Διὸ νῦν μεταβαίνουσα, μέμνησο τοῦ κόσμου ἡ Κεχαριτωμένη» καὶ «Χριστιανῶν ὑπερεύχου τῶν πίστει Σε ἀνυμνούντων»! Ἀμήν.

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Με σκοπό την ανάδειξη και προβολή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικώναξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιείται η Δράση «Συμμετέχω» στο πλαίσιο τουέργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» 


Στόχος της Δράσης «Συμμετέχω» είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός ΔικτύουΚαινοτόμων Εκπαιδευτικών μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» στηδιεύθυνση http://i-participate.gr/, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξηκαι αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίησητου Δικτύου αυτού για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού ΥλικούΧρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης τουψηφιακού περιεχομένου του έργου. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην παραπάνω Δράση,καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών στο«Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές», το Πανελλήνιο ΑποθετήριοΑνοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού ΕκπαιδευτικούΠεριεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίοβρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://photodentro.edu.gr/oep

Όλες οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδειαCreative Commons στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τοψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης ΑνοιχτώνΕκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία. Για τη προστασία των μελών τηςκοινότητας και των συνεισφορών τους, το "Φωτόδεντρο/ΑνοιχτέςΕκπαιδευτικές Πρακτικές" έχει υιοθετήσει την άδεια Creative Commons CC BYNC-SA:Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή. 

Στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετέχω», και με σκοπό την ανάδειξη των καλώνΑνοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού ΕκπαιδευτικούΠεριεχομένου, ανακοινώνεται Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ενότητες Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στη βαθμίδαεκπαίδευσης την οποία αφορά η διαγωνιζόμενη Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική: 

Νηπιαγωγείο / Δημοτικό / Γυμνάσιο / και ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μια από τις παραπάνω ενότητες κατάτην υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. 

Αν μία ΑνοιχτήΕκπαιδευτική Πρακτική υποβληθεί σε δύο (2) ενότητες από τον ίδιο ήδιαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στηδιαδικασία αξιολόγησης. 

Ανοιχτές Ετικέτες Ποιότητας 

Από τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές που θα υποβληθούν σε κάθε μία απότις παραπάνω ενότητες, θα δοθούν οι εξής διακρίσεις μετά την αξιολόγηση τηςποιότητας και του περιεχομένου τους:

>Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής. Συγκεκριμένα σε κάθεμία υποβληθείσα Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική κάθε ενότητας που θααξιολογηθεί θετικά, θα δοθεί Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας ΚαλήςΠρακτικής. 
>Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής. Συγκεκριμένα, στιςτρεις πρώτες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές κάθε ενότητας θα δοθείΑνοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποβληθεισών Ανοιχτών ΕκπαιδευτικώνΠρακτικών οποιασδήποτε ενότητας, είναι μικρότερος από πέντε (5) και ηποιότητα τους δεν κρίνεται ικανοποιητική, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ναμην δώσει Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας σε αυτή την ενότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας ΒέλτιστηςΠρακτικής, θα βραβευτούν σε κεντρική εκδήλωση που θα διοργανώσει το ΙΤΥΕ«Διόφαντος» στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015, στο πλαίσιο της Δράσης«Συμμετέχω» του έργου. Στους εκπαιδευτικούς που θα βραβευτούν με Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής, θα καλυφτούν τα έξοδαμετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια για την παροχή Ανοιχτής Ετικέτας Ποιότητας στις υποβληθείσες πρακτικές είναι τα εξής: 

Συνολική προσέγγιση & καινοτομία. Αξιολογούνται η παιδαγωγική προσέγγιση, η συνολική καινοτομία (η πρακτική φέρνει κάτι νέο;), η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ο ρόλος των μαθητών (στο πλαίσιο τη ςπρακτικής, οι μαθητές δημιούργησαν κάτι; ανέπτυξαν συλλογικότητες; κλπ.)
>> Στόχευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 
> Συνεργατικές δεξιότητες, 
> Κοινωνικές δεξιότητες (θετική στάση, υπευθυνότητα) 
> Κριτική και δημιουργική σκέψη,
> Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος,
> Δεξιότητες αξιοποίησης ΤΠΕ,
> Δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης 
> Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης 
>Δεξιότητες προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
>> Εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών/μεθόδωνΕξετάζεται η μεθοδολογία που ακολουθεί η πρακτική. 
>> Ποιότητα της περιγραφής της πρακτικήςΕστιάζει στο πόσο καλά παρουσιάζεται η πρακτική, εάν η σύνταξη είναι καλή, εάνπεριλαμβάνει κατάλληλο υλικό, εάν η περιγραφή είναι πλήρης και συνοπτική, εάνη συνοδευτική παρουσίαση .ppt είναι καλή, κλπ
>> Χρησιμότητα και επεκτασιμότητα πρακτικής σε άλλα πλαίσιαΕξετάζεται πόσο αξιοποιήσιμη ή χρήσιμη είναι για άλλους εκπαιδευτικούς ηπρακτική («γιατί» να αναρτηθεί ή βραβευτεί;) όπου λαμβάνονται υπόψη καιστοιχεία από τυχόν αξιολόγηση της πρακτικής από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει: 

Να είναι μέλη της κοινότητας «Συμμετέχω».
Να υποβάλουν (ή να έχουν υποβάλλει στο παρελθόν) ΑνοιχτήΕκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στο «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές».Κατά τη φάση της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασίαελέγχου του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές ΕκπαιδευτικέςΠρακτικές», δηλαδή να έχει ελεγχθεί ότι δεν παραβαίνει τους Όρους καιτην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου, το οποίο απαιτεί 1-3εργάσιμες ημέρες.
Να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Δε γίνεται δεκτή αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για πρακτικές, οι οποίεςέχουν βραβευτεί ήδη σε άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.Υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμόΕάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό Ανοιχτών ΕκπαιδευτικώνΠρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρακαλούμε ναυποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση http://i-participate.gr/

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα είναι ανοιχτή από 2 Ιουνίου καιώρα 14:00 έως και 30 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν καταθέσει Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές πριν τις 2 Ιουνίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με κάποια από αυτές,παρακαλούνται να υποβάλουν εκ νέου την Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρότυπο περιγραφής Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό κόμβο «Συμμετέχω».

Πηγή: http://i-participate.gr/ και https://www.facebook.com/notes/779446948842683/ 

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α,Β και Γ Λυκείου που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος, 2015-2016 θα ισχύσουν :

Α. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α’ και Β’ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193) και

Β. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τονν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α’ 50).


Ειδικότερα:

Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


1. Η Α ́ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαι− δευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδο− μαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.

ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντι− κείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.

ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2) ωρών.

η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).

θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:

α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.

β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών.

γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών και

δ) Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.

Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β ́ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδα− κτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα.

ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών.

στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.

ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.

θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), μία (1) ώρα.

ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

ια) Φυσική Αγωγή, μίας (1) ώρας.

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και

β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

α) Φυσική, τριών (3) ωρών και

β) Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθημα Επιλογής.»

Τo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ1
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογώνσε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθητές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μαθημάτων: α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), β) Ελεύθερο Σχέδιο, γ) Γραμμικό Σχέδιο, δ) Ιστορία της Τέχνης, ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ). Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος.

Στη Δ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέπονται μαθήματα επιλογής.»

Πηγή: ESOS

Τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στον πίνακα (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ) εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Ημερήσια Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
51207/Δ2 - 27-03-2015
51208/Δ2 - 27-03-2015
87531/Δ2 - 03-06-2015
87540/Δ2 - 03-06-2015
87535/Δ2 - 03-06-2015

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στον π πίνακα (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ) εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
51207/Δ2 - 27-03-2015
51208/Δ2 - 27-03-2015
87531/Δ2 - 03-06-2015
87540/Δ2 - 03-06-2015
87535/Δ2 - 03-06-2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στον πίνακα (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ) εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
38205/Δ2 - 09-03-2015
38206/Δ2 - 09-03-2015

Πηγή: ESOS

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2015-2016, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2015, στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

Οι κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/4705/14-09-1993 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών, οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών λόγων δεν καταστεί δυνατόν να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι ασθενείας υφίστανται και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πηγή: ESOS