Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 02/10-01-2017 του Δ.Σ) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες, τις παρακάτω οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ως τρόπος δουλειάς στη σχολική τάξη, οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και για όλα τα μαθήματα.

Τα θέματα, η μορφή (κείμενο πολυτροπικό ή μη, κατασκευή, καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ.) και η διαδικασία υλοποίησης αυτών των εργασιών επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μαθήματος, σε συνδυασμό με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών/τριών της συγκεκριμένης τάξης.

Διευκρινίζεται ότι οι παρούσες Οδηγίες προτείνουν μια διαδικασία εκπόνησης Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) ειδικά για την περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιλέξει να αξιοποιήσει την Σ.Δ.Ε ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου.


Α. Γενική Περιγραφή

Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία (Σ.Δ.Ε.) εκπονείται εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου στα μαθήματα της ομάδας Β και ελέγχει την ικανότητα των μαθητών/τριών του Γυμνασίου:
να αξιοποιούν πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο και από άλλες έγκυρες πηγές με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα, να τις συνθέτουν σε ενιαίο σύνολο προκειμένου να απαντήσουν σε συγκεκριμένο ζητούμενο και να παρουσιάζουν την απάντησή τους είτε με τη μορφή γραπτού κειμένου μικρής έκτασης είτε με τη μορφή αναρτώμενης παρουσίασης (poster), ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες.

Πιο αναλυτικά μέσω των Σ.Δ.Ε. και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων, είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ικανότητα των μαθητών/τριών να κατανοούν μια διδακτική ενότητα ενός γνωστικού αντικειμένου, να εντοπίζουν σε αυτήν χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη του θέματος της εργασίας τους, να αναλύουν δεδομένα, να τα επεξεργάζονται κριτικά, να τα ερμηνεύουν, να συσχετίζουν γνωστές πληροφορίες με άλλες που τους δίνονται, προερχόμενες από ποικίλες πηγές ή πόρους, να συνδυάζουν ή να αντιπαραθέτουν δεδομένα και στη συνέχεια να τα συνθέτουν, ενδεχομένως υπό το πρίσμα της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων ή της μεταφοράς τους σε ένα καινούριο πλαίσιο (π.χ. στις σημερινές συνθήκες ζωής, στην καθημερινότητα κ.ο.κ.), και τελικά να απαντούν σε ορισμένο ζητούμενο που θέτει η εργασία τους πάνω στην εξεταζόμενη ύλη.

A1. Σκοπός

Ως εναλλακτική επιλογή αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, οι Σ.Δ.Ε. επιδιώκουν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου, εντός του οποίου οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται σε μια διανοητική δοκιμασία κατά την οποία σκέπτονται με δημιουργικό τρόπο, επινοούν και αναστοχάζονται.

A2. Μορφή (άρ. 3 παρ. 1, Γ εδ. γ)

Ως προς τη μορφή τους, οι Σ.Δ.Ε. μπορεί να είναι μικρής έκτασης κείμενα (300 λέξεων περίπου), απλά ή πολυτροπικά (μπορούν να περιέχουν και εικόνες, γραφήματα, πίνακες κ.ά), ή «αναρτώμενες παρουσιάσεις» (posters), τα οποία οι μαθητές/-τριες υποβάλλουν στον/στην εκπαιδευτικό ατομικά.

Β. Οργάνωση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αναθέσουν Σ.Δ.Ε. σε κάποιο μάθημα/κάποια μαθήματά τους και σε κάποιο τμήμα/κάποια τμήματά τους πρέπει να έχουν κατά νου ότι η διαδικασία αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε μορφή της, συναρτάται στενά με τη διδασκαλία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αιφνιδιάζει τους/τις μαθητές/τριες.

Συνεπώς, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών/τριών σε τέτοιου τύπου εργασίες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας εντός της τάξης. Επίσης, απαραίτητο είναι οι εκπαιδευτικοί στον σχεδιασμό τους να λάβουν υπόψη τον ευρύτερο προγραμματισμό τόσο των Σ.Δ.Ε. όσο και των γραπτών δοκιμασιών στο β΄ τετράμηνο ανά τμήμα, έτσι ώστε στη διάρκεια μιας σχολικής εβδομάδας να μην εμπλέκεται ένα τμήμα σε περισσότερες από τρεις (3) ωριαίες δοκιμασίες οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης (δηλαδή είτε 2η διδακτική ώρα της Σ.Δ.Ε. είτε ωριαία γραπτή δοκιμασία). Δεδομένου ότι αυτού του είδους η διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα Γυμνάσια, καλό είναι οι Διευθυντές/ντριες στα σχολεία να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που προκρίνουν την εκπόνηση Σ.Δ.Ε., προκειμένου να συζητούν δυσκολίες, να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα βήματα υλοποίησης των Σ.Δ.Ε. και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές.

Β1. Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό

Κάθε μαθητής/-τρια είναι δυνατόν να κληθεί στο δεύτερο τετράμηνο να εκπονήσει τόσες Σ.Δ.Ε όσα είναι και τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ που διδάσκονται στην τάξη του/της. Ο/Η εκπαιδευτικός από την άλλη, ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα στα οποία επιλέγει να αναθέσει Σ.Δ.Ε., εμπλέκεται στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσων εργασιών όσοι/-ες είναι και οι μαθητές/-τριές του στο/α αντίστοιχο/α τμήμα/τμήματα και μάθημα/μαθήματα.

Β2. Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Οι Σ.Δ.Ε. αντιστοιχούν σε προειδοποιημένες ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ως εκ τούτου έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα, για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες (άρ. 3 παρ. 1, Β α).

Ωστόσο προτείνεται η ανάθεση των Σ.Δ.Ε. κατά τάξη να γίνεται με τρόπο διαβαθμισμένο για καθεμιά από τις τρεις τάξεις, ως εξής:

Τάξεις A΄ και Β΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν διατεθεί μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες.

Τάξη Γ΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν διατεθεί μέχρι τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες καθορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς με κριτήρια διδακτικά και παιδαγωγικά, όπως είναι, για παράδειγμα, η κεντρική σημασία ορισμένης ενότητας ενός διδακτικού αντικειμένου στη διδακτέα ύλη και η ανάγκη για βέλτιστη εμπέδωσή της, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για ορισμένη ενότητα, το γεγονός ότι κάποια ενότητα προσφέρεται για πολυδιάστατη προσέγγιση, κ.ο.κ.

Ο χρόνος εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό μέσα στο δεύτερο τετράμηνο του διδακτικού έτους.

Γ. Διαδικασία και διάρκεια εκπόνησης

Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. θα υλοποιηθεί συνολικά σε δύο διδακτικές ώρες εκ των οποίων η 1η αφορά την προετοιμασία και η 2η τη σύνταξή της.

Η ανατροφοδότηση δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/τριες σε επόμενη διδακτική ώρα, στην οποία μπορεί να γίνουν και παρουσιάσεις των εργασιών όσων μαθητών/τριών το επιθυμούν.

1η διδακτική ώρα: Προπαρασκευή

Ο/Η εκπαιδευτικός μετά την ανακεφαλαίωση στο συγκεκριμένο τμήμα της διδαχθείσας ύλης στο οποίο έχει επιλέξει να εντάξει τη Σ.Δ.Ε. δίνει σε κάθε μαθητή/-τρια αφενός το Παράρτημα 1, που παρουσιάζει τη δομή και των δυο τύπων ΣΔΕ (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster») και τον τρόπο βιβλιογραφικής καταχώρισης των πηγών (σχολικό εγχειρίδιο και συμπληρωματικό υλικό) και αφετέρου το Παράρτημα 2 για τις Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. με τα οποία θα αξιολογηθεί η εργασία τους.

Αφού δοθούν διευκρινίσεις για τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει συμπληρωματικό υλικό στους/στις μαθητές/-τριες, που μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα κείμενα μικρής έκτασης, απλά/συνεχή, μη συνεχή (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.) ή μεικτά, προερχόμενα από το διδακτικό εγχειρίδιο ή έγκριτες πηγές. Το συμπληρωματικό υλικό το επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός κατά την κρίση του/της. Οι μαθητές/τριες το επεξεργάζονται συνεργαζόμενοι/ες σε ομάδες. Μελετούν το υλικό τους, το συζητούν, λύνουν απορίες, ώστε να προετοιμαστούν για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα που θα τους δοθεί τη 2η διδακτική ώρα.

Τέλος, ενημερώνονται ότι την επόμενη προκαθορισμένη 2η ώρα εκπόνησης της ατομικής τους Σ.Δ.Ε πρέπει να φέρουν μαζί τους στην τάξη τις οδηγίες και το συμπληρωματικό υλικό. Στην περίπτωση που επιλέξουν τον τύπο της Αναρτώμενης Παρουσίασης/«poster», πρέπει να φέρουν επιπλέον κάποια υλικά που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητα για την κατασκευή της (π.χ. χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, χρώματα, φωτογραφίες/εικόνες κ.λπ.).

2η διδακτική ώρα: Σύνθεση

Στη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές/-τριες: Παραλαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα της Σ.Δ.Ε., καθώς και τυχόν επιμέρους ερωτήσεις που το εξειδικεύουν.

Έχοντας επιλέξει τον έναν από τους δύο τύπους της Σ.Δ.Ε. (Κείμενο/Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster»), συντάσσουν την εργασία τους εργαζόμενοι πλέον ατομικά και την παραδίδουν στο τέλος της ώρας.

Για τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στην επεξεργασία του υπό διερεύνηση ερωτήματος/θέματος. Ενδεικτικά οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν να κληθούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Να εντοπίσουν στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου και του συμπληρωματικού υλικού τις πληροφορίες/γνώσεις που σχετίζονται με το ερώτημα/θέμα.

2. Να συνδέσουν λογικά τις παραπάνω πληροφορίες/γνώσεις και να προχωρήσουν στην ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων.

3. Να προβληματιστούν για την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών/γνώσεων ή για τη μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ. στην καθημερινότητα, στις σημερινές συνθήκες κ.ο.κ.).

3η διδακτική ώρα: Ανατροφοδότηση και προαιρετική παρουσίαση εργασιών

Μετά τη διόρθωση των Σ.Δ.Ε. από τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν να διατεθεί μία επιπλέον διδακτική ώρα, ώστε οι μαθητές/-τριες να παρουσιάσουν τις διορθωμένες εργασίες τους στην τάξη, εφόσον το επιθυμούν.

Όπως ειπώθηκε και εισαγωγικά, καλό είναι η Σ.Δ.Ε. να μην αξιοποιείται μόνο ως εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης αλλά να χρησιμοποιείται ως πρακτική στη διδασκαλία και τα αποτελέσματα της δουλειάς των μαθητών/τριών να εντάσσονται στη μαθησιακή διαδικασία κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού. Δ. Αξιολόγηση

Οι Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Σ.Δ.Ε.) του Γυμνασίου προσμετρώνται στη βαθμολογία από τον/την οικείο/-α εκπαιδευτικό όπως μια προειδοποιημένη ωριαία γραπτή δοκιμασία και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το Β΄ τετράμηνο, κατά το οποίο και κατατίθενται. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τους/τις εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα για την καθοδήγηση των μαθητών/τριών στη βέλτιστη διαμόρφωση της παραδοτέας εργασίας τους προτείνονται κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (βλ. Παράρτημα 2). Οι πίνακες του Παραρτήματος αναφέρονται στους δύο τύπους των Σ.Δ.Ε. (κείμενο ή «poster») και είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικοί.

Σημειώνεται ότι

α) οι Σχ. Σύμβουλοι θα ενημερωθούν στις 20/1/2017 (ώστε να υποστηρίξουν κατάλληλα τις σχολικές μονάδες) σχετικά με την προτεινόμενη διαδικασία εκπόνησης των Σ.Δ.Ε., η οποία θα αποτιμηθεί από το ΙΕΠ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές.

β) στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ θα αναρτηθούν παραδείγματα θεμάτων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράρτημα 1: Οδηγίες σύνταξης της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης/«poster» και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώριση

Παράρτημα 2: Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (για τη Γραπτή Αναφορά και την Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster»)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ή ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

α) ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προτεινόμενη δομή της Γραπτής Αναφοράς

1.ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράφει το περιεχόμενο.

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περιληπτική περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της διδακτέας ύλης στο οποίο εντάσσεται το βασικό ερώτημα/θέμα προς επεξεργασία. Αρκεί π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια.

3.ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ που θα διερευνηθεί και αναφορά στη σημασία ή στο ενδιαφέρον του, όπως προκύπτει από τα κείμενά σας και από όσα συζητήθηκαν στην ανακεφαλαίωση.

4.ΠΗΓΕΣ που αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ερωτήματος/θέματος.

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, που αξιοποιούνται για την απάντηση στο βασικό ερώτημα / για την πραγμάτευση του θέματος.

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ που συμπυκνώνει τα συμπεράσματα δίνοντας την τελική απάντηση στο βασικό ερώτημα/ ολοκληρώνει την πραγμάτευση του θέματος. Μπορεί να κάνει και πιθανές προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις

7.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο:

Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος.

Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). «Ο μουσικός Παλαμάς», Διαβάζω, τ. 446, 117-124.

Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ: Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. «Η δεκαετία 1944-1954», στο Γ. Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24.

Σημείωση: Η συνολική έκταση της Γραπτής Αναφοράς πρέπει να είναι περίπου 300 λέξεις.

β) ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Προτεινόμενη δομή της Αναρτώμενης Παρουσίασης

ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράψτε το περιεχόμενο (π.χ. το συμπέρασμα της εργασίας) με τρόπο ελκυστικό/ευρηματικό, ώστε από τη μια να ενημερώσει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο και, από την άλλη, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ: Καταγράψτε το ερώτημα/θέμα που σας δόθηκε προς επεξεργασία.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ : Κολλήστε ή ζωγραφίστε μια παράσταση, ένα σχήμα, μια εικόνα που σχετίζεται με το περιεχόμενο και το εξηγεί ή το αναδεικνύει εικονικά και συμπληρώστε τη σχετική λεζάντα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καταγράψτε έως τέσσερεις (4) λέξεις που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο της εργασίας σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο σημείο αυτό καταγράφετε το κύριο μέρος της εργασίας σας όπου εκτίθενται οι γνώσεις και οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με το ερώτημα καθώς και τα συμπεράσματά σας, με τη μορφή της τελικής απάντησης στο βασικό ερώτημα. Θυμηθείτε πως ό,τι περιέχεται στην Αναρτώμενη Παρουσίασή σας θα πρέπει να είναι ορατό από τον αναγνώστη σαν να το διάβαζε σ’ έναν τοίχο! Άρα πρέπει να είναι ευανάγνωστο από σχετική απόσταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (αν προσφέρεται το ερώτημα για κάτι τέτοιο): Στο σημείο αυτό και ανάλογα με το ερώτημα θα πρέπει να καταγράψετε πώς συνδέεται το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε με τη δική σας ζωή ή με μια γνωστή σας εφαρμογή από την καθημερινότητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο:

Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος.

Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). «Ο μουσικός Παλαμάς», Διαβάζω, τ. 446, 117-124.

Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ: Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. «Η δεκαετία 1944-1954», στο Γ. Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24.

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός τρόπος να τακτοποιήσετε τα μέρη που αποτελούν την Αναρτώμενη Παρουσίαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Δ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Πηγή: ESOS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 7 μ.μ. στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, (Εθνικής Αμύνης 4,Θεσσαλονίκη) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου  ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Α.Π.Θ. και Ποιήτρια

Ραχήλ Μαρτίδου, Σχολική σύμβουλος και Συγγραφέας

Βάϊος Νταφούλης
, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

και ο Συγγραφέας

Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Κοντογουλίδης


Το νέο βιβλίο του Ιάκωβου Μαρτίδη “Πλάθοντας ευτυχισμένα παιδιά, Γονιός από το Α ως το Ω”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός, παρουσιάζεται την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στις 19:00, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 4).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Καλλιόπη Εξάρχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ και ποιήτρια, η Ραχήλ Μαρτίδου, σχολική σύμβουλος και συγγραφέας, ο Βάϊος Νταφούλης, διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και ο συγγραφέας του βιβλίου. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, το οποίο μετά το πέρας των εισηγήσεων, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον συγγραφέα του βιβλίου.

Η έκδοση, με σημείωμα που υπάρχει στο οπισθόφυλλο του, μας αυτοσυστείνεται ως εξής: “Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται και αναλύει με έναν απλό και κατανοητό τρόπο εικοσιτέσσερα σημαντικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονιών-παιδιών βασιζόμενο στην ελληνική πραγματικότητα.

Ενθαρρύνει τους γονείς να δουλέψουν για τη δημιουργία σχέσεων που θα βασίζονται στην αγάπη, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.

Συμβάλλει να διαχειρίζονται ποιοτικότερα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που προκύπτουν.

Είναι μοναδικό και πρωτότυπο στο είδος του.

Βοηθάει γονείς, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς να δώσουν απαντήσεις ζωής σε πράγματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Συνδυάζει την τεκμηριωμένη παιδαγωγική άποψη, την επιστημονική γνώση με την πρακτική της εφαρμογή με παραδείγματα, χωρίς θεωρητική ορολογία.

Ένας πρακτικός ‘οδηγός’ για το πως κτίζεις μια υγιή σχέση με τα παιδιά σου και -γιατί όχι;- πως μπορείς να πλάσεις ευτυχισμένα παιδιά!

Η αμεσότητα του τρόπου γραφής φιλοδοξεί να γοητεύσει τον αναγνώστη”.

Ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, Ιάκωβος Μαρτίδης, στα “Προλεγόμενα” του, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει πως: “Κατά μία έννοια το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός ‘οδηγός’ για θέματα και προβλήματα που αφορούν τα παιδιά, αλλά δεν είναι συνταγολόγιο. Δεν δίνει έτοιμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί η ίδια ή ζωή είναι αλλεργική σε τέτοιου είδους ‘λύσεις’. Δεν προσφέρει συνταγές για άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα. Προσφέρει όμως βασικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας γραμματικής και ενός συντακτικού των σχέσεων γονιών-παιδιών γύρω από βασικά ζητήματα, ώστε να βοηθηθεί αποτελεσματικά ο φορτωμένος με τόσες έγνοιες και ευθύνες σύγχρονος γονιός”.

Μετά τα “Προλεγόμενα” ακολουθούν τα εξής κεφάλαια: “Αγκαλιά”, “Βρισιές-Βωμολοχίες”, “Γονείς”, “Δραματοποίηση”, “Εφηβεία”, Ζήλια “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδίκτυο”, “Θάνατος ενός γονιού”, “Ιδιωτικότητα”, “Κατανόηση”, “Λάθη καθημερινά”, “Μονογονεϊκές οικογένειες”, “Νευρικό-ευερέθιστο παιδί”, “Ξύλο”, “Όρια”, “Προετοιμασία για το μωρό που έρχεται”, “Ρόλος”, “Συναισθηματικοί εκβιασμοί”, “Τιμωρία”, “Υπερπροστασία και επιπτώσεις στο παιδί”, “Φόβοι και φοβίες”, “Χωρισμός, διαζύγιο και παιδί”, “Ψέματα”, “Ωραίο” και “Κάτι σαν κατευόδιο”.

Ο συγγραφέας

Ο Ιάκωβος Θ. Μαρτίδης γεννήθηκε το 1957 στην Δράμα. Το 1975 πέρασε με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελείωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική.

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Γνωστική και τη Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και μέλος διαφόρων επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την ψυχοθεραπεία.

Από το 1993 διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια που στόχο έχουν την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, την ανάδειξη των φωτεινών πλευρών του συμμετέχοντος και τη δημιουργία μιας ευχάριστης υπαρξιακής στάσης ζωής.

Έχει γράψει επίσης τα βιβλία “Η αγάπη στην πρίζα” (4η έκδοση) και “Τα μυστικά των άλλων” (2η έκδοση) που και αυτά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (εκτός καλλικρατικών δήμων Θερμαϊκού -Θέμρης) (18 Ιανουαρίου 2017)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης στις 18 Ιανουαρίου 2017 στο 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς με θέμα: «Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας ως βασικός παράγοντας στην αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία: η οργανική σύνδεση των ΒΘ με τα ΠΜΑ, τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης (Νεάπολης -Συκεών, Κορδελιού - Ευόσμου, Αμπελοκήπων - Μενεμένης) (17 Ιανουαρίου 2017)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στις 17 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας ως βασικός παράγοντας στην αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία: η οργανική σύνδεση των ΒΘ με τα ΠΜΑ, τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό»


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της Π.Ε. Έδεσσας (22 Δεκεμβρίου 2016)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της Π.Ε. Γιαννιτσών στις 22 Δεκεμβρίου 2016 στο 1ο ΓΕΛ Έδεσσας με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών στο ΜτΘ: η φιλοσοφία και τα βασικά εργαλεία υλοποίησής τους στο Γυμνάσιο – Λύκειο».


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της Π.Ε. Γιαννιτσών (21 Δεκεμβρίου 2016)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της Π.Ε. Γιαννιτσών στις 21 Δεκεμβρίου 2016 στο 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών στο ΜτΘ: η φιλοσοφία και τα βασικά εργαλεία υλοποίησής τους στο Γυμνάσιο – Λύκειο».


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της ΔΔΕ Κοζάνης (19 Δεκεμβρίου 2016)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων της ΔΔΕ Κοζάνης στις 19 Δεκεμβρίου 2016 στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης με θέμα: «Νέα Προγράμματα Σπουδών στο ΜτΘ: η φιλοσοφία και τα βασικά εργαλεία υλοποίησής τους στο Γυμνάσιο – Λύκειο».ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»


Γλώσσα και κατανόηση των λειτουργικών κειμένων. 

Μαθήματα στο διαδίκτυο.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, επαναλαμβάνεται για πέμπτη συνεχή φορά το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, καθηγήτρια των Αρχαίων Ελληνικών της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας στο Τμήμα Θεολογίας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η γλωσσική ανάλυση και κατανόηση των κειμένων της λατρείας, καθώς και η παράλληλη μελέτη σχετικών μεταφραστικών, λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων. 

Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση γίνονται εξ αποστάσεως στο ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, με την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, τη μελέτη ηλεκτρονικού υλικού και την πραγματοποίηση πρωτότυπων εργασιών και ασκήσεων, με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου σε κάθε ενότητα γλωσσικής διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε επιμορφουμένους που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα, έχουν απαιτητικό ωράριο απασχόλησης και χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωσιακού υποβάθρου.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Αιτήσεις, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017, μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/koltsiou_gelk_e-learning_e

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τη δομή, τη διδακτική μεθοδολογία, τους διδάσκοντες, τον τρόπο αξιολόγησης κτλ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://hymnologica.com και να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr

Πρόταση του ΙΕΠ για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις,

Η "Α" παρουσιάζει το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που επεξεργάζεται η αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ για την αναμόρφωση του Λυκείου - Όλοι οι πίνακες με τα μαθήματα του νέου Λυκείου

Καθιέρωση 11ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κοινή Α' τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια με πολυκλαδικό χαρακτήρα και σταδιακή επέκταση της πολυκλαδικότητας στο διετές Λύκειο, δραστικός περιορισμός των μαθημάτων, εισαγωγή στην τριτοβάθμια με τον μέσο όρο 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (χωρίς συντελεστές βαρύτητας), επένδυση στις επιλογές των μαθητών.
Τα παραπάνω περιλαμβάνει η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στόχος είναι, ύστερα από ένα μικρό κύκλο συνεδριάσεων (δεδομένου ότι προηγήθηκε ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία), να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της πρότασης, που θα αποτελέσει και τη βάση των μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα εισαγωγής.
Η “Α” εξασφάλισε και παρουσιάζει το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πάνω στο οποίο βασίζονται οι επεξεργασίες της αρμόδιας επταμελούς επιτροπής του ΙΕΠ. Ο περιορισμός των μαθημάτων είναι δραστικός, καταργούνται τα μονόωρα μαθήματα, αυξάνεται σημαντικά η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ στη Β' και Γ' Λυκείου τα μαθήματα μειώνονται σε 9 ή 10 (από 18) και 6 ή 7 (από 15), αντίστοιχα.

Οι κρίσιμες αλλαγές
* Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 1 χρόνος Νηπιαγωγείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 1 χρόνος Λύκειο (εξετάζεται το 2ετές Νηπιαγωγείο).
* Πολυκλαδική Α' Λυκείου: κοινή Α' τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ως προς τη δομή αρχικά, ώστε "να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν αυτόν που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς”, σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ. Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, την Α' τάξη.
* Κανένα “φίλτρο” για τη μετάβαση από την Α' Λυκείου (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) στη Β' Λυκείου.
* Διερεύνηση της επέκτασης της πολυκλαδικότητας Β' και Γ' Λυκείου: προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων.
* Η πολυκλαδικότητα θα επιτυγχάνεται μέσα από σχολικά δίκτυα σε επίπεδο γειτονιάς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσφοράς περισσοτέρων μαθημάτων επιλογής (πιο απαιτητικό εγχείρημα όσον αφορά στην επαρχία).
* Εναλλακτικά, ανάδειξη της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος, επέκταση των επιλογών μεταλυκειακών σπουδών απ’ όλους τους τύπους λυκείων, προνομιακή είσοδος για αποφοίτους ΕΠΑΛ σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Β' και Γ' Λυκείου
* Δραστικός περιορισμός μαθημάτων στην Β' και Γ' Λυκείου, "στροφή" στις επιλογές, ώστε να δοκιμάσει τις κλίσεις του ο μαθητής.
* Ένα ενιαίο μάθημα στη Γ' Λυκείου και μια ενότητα επιλογών 3 μαθημάτων (2 + 1 ελεύθερης επιλογής) που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού στους μαθητές (εναλλακτικά, επιλογή 4 μαθημάτων, αν προχωρήσουν οι αλλαγές στην κατεύθυνση της πολυκλαδικότητας).
* 4 επιστημονικές "ήπειροι": φιλοσοφία και ανθρωπιστικές σπουδές, φυσικές επιστήμες και μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, τεχνική / τεχνολογική κατεύθυνση (συν πληροφορική, συν οικονομικά).
* Αύξηση των χρονικών ενοτήτων διδασκαλίας: κατάργηση μονόωρων μαθημάτων, εξοικείωση με το επιστημονικό πνεύμα και τον χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης.
* Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθημάτων: υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης, έλεγχος ικανοτήτων και όχι της ικανότητας στεγνής αναπαραγωγής της γνώσης, καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του Προγράμματος Σπουδών, ένταξη των ελεύθερων δραστηριοτήτων και ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων.


"Τάξη επιλογής"
Η Γ' Λυκείου μετατρέπεται σε κατεξοχήν “τάξη επιλογής”. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται συνολικά θα είναι 6, εκ των οποίων τα επιλογής θα είναι τα 3 εξάωρα. Τα κορμού θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή και οι Ελεύθερες Δραστηριότητες. Τα δύο τελευταία δεν θα εξετάζονται. Συζητείται, κατά τις πληροφορίες, το σύνολο των μαθημάτων να είναι 7, κατά την πρόταση περί επέκτασης της πολυκλαδικότητας.

Εθνικό Απολυτήριο
Θα λαμβάνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Λύκειο. Κατά την πρόταση της επιτροπής του ΙΕΠ θα μετράει ο “προφορικός” βαθμός του μαθήματος στα δύο τετράμηνα της Γ' Λυκείου (80%) και η βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (20%). Η προσμέτρηση της βαθμολογίας των πανελλαδικών χαρακτηρίζεται από την επιτροπή ως “εξωτερικό 'αντικειμενικό' κριτήριο που διασφαλίζει την εγκυρότητα” του Απολυτηρίου.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Θα επιτυγχάνεται με τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν θα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας. Σύμφωνα με την επιτροπή, “οι τελικές εξετάσεις θα συνεχίσουν να οργανώνονται πανελλαδικά με κοινά θέματα ώστε στα μάτια των πολιτών να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου και εν τέλει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η μετάβαση σε μία άλλη μορφή, αμιγώς ενδοσχολικών εξετάσεων πρέπει να γίνει με προσεκτικά, καλά σχεδιασμένα βήματα”.

Κοινή για όλους θα είναι η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι μαθητές θα εξετάζονται και σε δύο μαθήματα ειδίκευσης, συν ένα πλήρως ελεύθερης επιλογής που θα μετράει μόνο βαθμολογικά στον μέσο όρο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια (το περιεχόμενό του δεν θα αποτελεί παράγοντα για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα). Ως προς τα μαθήματα ειδίκευσης, κατά τις πληροφορίες, θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, επί τη βάσει των αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ. Δεν έχει προχωρήσει η επεξεργασία που αφορά το σκέλος της αναμόρφωσης του πρώτου έτους της φοίτησης σε ΑΕΙ, προκειμένου η εισαγωγή στην τριτοβάθμια να γίνεται σε επίπεδο Σχολής.