Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Ισότητα ανδρών και γυναικών στον Χριστιανισμό

«Αδελφοί, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. 'Ημασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος, λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για εμάς, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε αυτόν μας χάρισε την σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο νόμο.

Για περισσότερα στο: ΑΜΕΝ

Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Ιουλίου 2015 (Η´ Ματθαίου)

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
(Μτθ. ιδ´ 14-22) 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ᾿Οψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ῎Ερημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ-χλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ῾Ο δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Απόδοση: 
Εκεῖνο τὸν καιρό, ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν κόσμο καὶ τοὺς σπλαχνίστηκε, καὶ γιάτρεψε τοὺς ἀρρώστους των.῞Οταν ἔπεσε τὸ δειλινό, τὸν πλησίασαν οἱ μαθητές του καὶ τοῦ εἶπαν· «῾Ο τόπος εἶναι ἐρημικός, καὶ ἡ ὥρα πιὰ περασμένη. Διῶξε τὸν κόσμο νὰ πᾶνε στὰ χωριὰ γιὰ ν᾿ ἀγοράσουν φαγητὰ νὰ φᾶνε». ῾Ο ᾿Ιησοῦς ὅμως τοὺς εἶπε· «Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ φύγουν, δῶστε τους ἐσεῖς νὰ φᾶνε». «Δὲν ἔχουμε ἐδῶ παρὰ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια», τοῦ ἀπαντοῦν. «Φέρτε μοῦ τα ἐδῶ», τοὺς λέει. Κι ἀφοῦ πρόσταξε τὸν κόσμο νὰ καθίσει γιὰ φαγητὸ πάνω στὸ χορτάρι, πῆρε τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια, ἔστρεψε τὸ βλέμμα του στὸν οὐρανό, τὰ εὐλόγησε, ἔκοψε τὰ ψωμιὰ σὲ κομμάτια καὶ τὰ ἔδωσε στοὺς μαθητές, καὶ οἱ μαθητὲς στὸ πλῆθος. ῎Εφαγαν ὅλοι καὶ χόρτασαν. Καὶ μάζεψαν τὰ περισσεύματα ἀπὸ τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμᾶτα. Αὐτοὶ ποὺ ἔφαγαν ἦταν περίπου πέντε χιλιάδες ἄντρες, χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. ᾿Αμέσως ὕστερα ὁ ᾿Ιησοῦς ὑποχρέωσε τοὺς μαθητές του νὰ μποῦν στὸ καΐκι καὶ νὰ πᾶνε νὰ τὸν περιμένουν στὴν ἀπέναντι ὄχθη, ὡσότου αὐτὸς διαλύσει τὰ πλήθη.

Η υπέρβαση των διακρίσεων στην Εκκλησία Γαλ 3:23 4:5

του Μιλτιάδη Κωνσταντίνου Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η γιορτή της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου) είναι αναμφίβολα  το πιο διαδεδομένο, με εξαίρεση βέβαια εκείνο της Παναγίας, πανηγύρι του καλοκαιριού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σχεδόν δεν υπάρχει πόλη  ή χωριό που να  μην έχει, αν όχι κάποιο ενοριακό ναό, έστω κάποιο εξωκλήσι , αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Στη διάδοση αυτού του πανηγυριού ασφαλώς σημαντικό ρόλο έχει παίξει η μακραίωνη εξέλιξη του τρόπου ζωής στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά και η θεολογική σημασία της γιορτής είναι επίσης πολύ σημαντική.

Για περισσότερα: ΑΜΕΝ

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Χαράλαμπος Ατματζίδης (Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Ερμηνευτικό Υπόμνημα στην Β” Πέτρου, Critical Approaches to the Bible 5, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014

Όποιος επιχειρεί να συντάξει ένα υπόμνημα σε ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης όπως είναι και η Β΄ επιστολή Πέτρου, εμπλέκεται αναπόφευκτα σε έναν πολυετή, ποικιλόμορφο και μεστό σε περιεχόμενο διάλογο. Ταυτόχρονα αυτός συνειδητοποιεί με δέος ότι συνομιλεί με μεγάλες θεολογικές μορφές που ασχολήθηκαν με το θέμα. Το στοιχείο αυτό συμβάλλει στην επιστημονική αυτοσυνειδησία του ερευνητή και τον ωθεί να εκφράσει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όλους όσους ενασχολήθηκαν με την Β΄ Πέτρου και συνέβαλαν στην έρευνά της. Με το παρόν υπόμνημα επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την επιστολή με ερμηνευτικές μεθόδους κλασικές, όπως είναι η ιστορικοκριτική μέθοδος, και νεοτεριστικές, όπως είναι οι μέθοδοι της αναγνωστικής θεωρίας της πρόσληψης, της ρητορικής – κοινωνιολογικής ανάλυσης, της κοινωνιολογικής ανάλυσης και της διακειμενικής ανάλυσης. Με τη βοήθεια των παραπάνω μεθόδων αποπειρόμαστε να αναδείξουμε τη γλωσσολογική αξία της επιστολής, την πολιτισμική της συνάφεια και την θεολογία της, την χριστολογία, τη σωτηριολογία και την εσχατολογία.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Έναρξη Ανάπτυξης/Σχεδίασης και Υποβολής Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων - Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ

Η πλατφόρμα Αίσωπος αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Σήμερα Πέμπτη 09/07/2015 και ώρα 15:00 ανοίγει η Πλατφόρμα Ανάπτυξης/Σχεδίασης και Υποβολής Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων "Αίσωπος" στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να υποβάλουν ένα Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο.

Τα Σενάρια θα αξιολογηθούν και τα βέλτιστα θα βραβευθούν και θα αμειφθούν.

Η αμοιβή για κάθε σενάριο το οποίο θα αναδειχθεί βέλτιστο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Στην πλατφόρμα "Αίσωπος", θα υπάρχει μεγάλο πλήθος Δειγματικών Σεναρίων από πολλά Γνωστικά Αντικείμενα, σχεδιασμένων και αναπτυγμένων από ομάδες εργασίας ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλεγεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες: Πλατφόρμα Αίσωπος: http://aesop.iep.edu.gr

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος:


Πηγή: ESOS

Σύναξη (τεύχος 134) Θερινές Διαδρομές 2015
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ …3

ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, «Κλέπται ψυχῶν»: Ἡ παράνομη διακίνηση ἀνθρώπων ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Δευτερονομίου 24:7 …4

ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΑΡΕΣΗ, Συνέδριο τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης …22

Δ. ΜΟΣΧΟΣ, Συλλογικὸ χάρισμα, σύνοδοι καὶ ἑνότητα κατὰ τὴ μέση καὶ ὕστερη περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας …23

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Τὸ τραῦμα καὶ τὸ μαρτύριο …37

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ, Ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση: τὸ ἔγγαμο τῶν ἐπισκόπων …50

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ, Κοινοτικὴ θεραπεία χρηστῶν καὶ τὸ Ὀρθόδοξο κοινοβιακὸ μοντέλο …61

ΤΟΡΣΤΑΪΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΕΦΣΕΝ, Ἁγιογραφώντας τὴν εἰκόνα τοῦ ἀόρατου Θεοῦ …69

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΧΟΣΕ ΤΣΑΜΙΣΤ, Ἡ σύγχρονη ἑρμηνευτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰκόνας …77

ΝΙΚ. ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ, Ἡ πνευματικὴ κατάσταση τοῦ συγχρόνου κόσμου…82

ΔΑΥΪΔ ΜΠΑΚΑΣ, Ὄμορφες ἧττες (ποίημα) …96

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ, Γνωμοδότηση γιὰ τὴ μέλλουσα Σύνοδο …97

Τὸ Βιβλίο …102

Οἱ συνεργάτες τοῦ 134ου τεύχους …109

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΤΙΣΣΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ HIJO NAM ΜΕ ΤΙΤΛΟ “HIJO NAM: ΙN DIALOG WITH GREEK HISTORY”

Ένα χριστιανικό κάλεσμα σε καιρούς κρίσης στην Ευρώπη


Εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη

(Προς Κορινθίους Α΄ 12, 26)

Σεβαστοί οικουμενικοί φίλοι και συνεργάτες στην Ευρώπη,

Προσφιλείς αδελφές και αδελφοί εν Χριστώ,

Στην πορεία της σύγχρονης διαχριστιανικής συνεργασίας τους, οι Εκκλησίες συνέβαλαν στην καλλιέργεια και στην εδραίωση ενός ευρύτερου οικουμενικού πνεύματος συμφιλίωσης και συνεργασίας, εξαιρετικά αναγκαίου και σημαντικού τόσο για την Ευρώπη, όσο και τον κόσμο. Αυτό το πνεύμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σε καιρούς προκλήσεων, όπως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την περίοδο άνοδο του διχαστικού κλίματος του Ψυχρού Πολέμου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Από τότε οι εκκλησίες έχουν εργαστεί για την υποστήριξη μιας προοδευτικής και μερικές φορές ακόμη και ριζοσπαστικής χριστιανικής πνευματικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε αυτό το πνεύμα ως Χριστιανοί και ως υπεύθυνοι πολίτες καλούμε τις ευρωπαϊκές εκκλησίες, τους οικουμενικούς οργανισμούς, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τα διάφορα χριστιανικά κινήματα στην Ευρώπη να ανταποκριθούν στην έκκλησή μας για τη διασφάλιση του μέλλοντος του κοινού μας σπιτιού, μέσα από τη λήψη άμεσων ενεργειών.

Η ελληνική κρίση είναι μια ευρωπαϊκή κρίση. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για μια βιώσιμη και οριστική λύση της παρούσας προβληματικής, ζημιογόνας και ιδιαίτερα επικίνδυνης κατάστασης. Ενθαρρύνουμε τόσο την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διαλόγου για την επίτευξη άμεσης συμφωνίας, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδα στην Κοινή Νομισματική Ένωση, που θα οδηγεί σε πορεία εθνικής οικονομικής ανάκαμψης.

Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα δυσμενής κατάσταση στη χώρα μας συσχετίζεται, εκτός των άλλων, και με κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και εξέλιξη συγκεκριμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974. Επιπλέον, αναγνωρίζουμε πως ως πολίτες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δε σταθήκαμε πάντα στο ύψος των περιστάσεων, ούτε προχωρήσαμε πάντα στην απαιτούμενη αυτοεξέταση. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τα λάθη του πολιτικού και του οικονομικού συστήματος, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για τις αποτυχίες μας να ξεπεράσουμε αυτές τις νοσηρές καταστάσεις. Ωστόσο, ανησυχούμε για τις πολιτικές που προτείνονται από τους εταίρους μας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις συστημικές αιτίες της κρίσης, την κρίση χρέους και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες των αναποτελεσματικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές μας ταυτότητες και τις διαφορετικές ερμηνείες για το ποιες μπορούν να είναι οι αποτελεσματικές λύσεις, αναγνωρίζουμε όλοι μας πως η θέση της Ελλάδα πρέπει να είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, θέση που αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Καλούμε για δράσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας μας, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, του αμοιβαίου σεβασμού και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών αρχών. Με βάση αυτούς τους ακρογωνιαίους λίθους της ενότητας, της συνεργασίας και της κοινής προόδου των λαών της Ευρώπης, σας προσκαλούμε να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε τις αξίες αυτές. Γιατί σε αυτές τις αξίες αναγνωρίζουμε τις θεμελιώδεις αρχές της κοινής πολιτιστικής, θρησκευτικής και ανθρωπιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Αυτή η κληρονομιά πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία ενάντια σε εκείνες τις δυνάμεις που θέτουν την κοινή ειρηνική μας συνοδοιπορία σε σοβαρό κίνδυνο. Δυνάμεις που επιβάλλουν τη θεοποίηση των αγορών και στοχεύουν στην αναβίωση θλιβερών στιγμών της ιστορίας της ηπείρου μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τις δηλώσεις υποστήριξης από θρησκευτικούς ηγέτες και οργανώσεις. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα λόγια αλληλεγγύης από την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Φραγκίσκο, την ποιμαντική επιστολή των διακεκριμένων μελών του Προεδρείου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, Δρ. Ρόουαν Ουίλιαμς. Καλούμε όλους τους Χριστιανούς της Ευρώπης, μέσα σε πνεύμα προσευχής και προφητικής μαρτυρίας, να υπενθυμίσουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την αξία του ανθρωπίνου προσώπου, ενάντια σε αυτήν του κέρδους. Βιώνουμε μια ατυχής αναβίωση της διαίρεσης και της έντονης πόλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, που μολύνουν τη διαδικασία της λήψης πολιτικών επιλογών, τραυματίζουν τη συνύπαρξη των λαών μας και στιγματίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Εν μέσω αυτής της σκοτεινής πραγματικότητας, πιστεύουμε ακράδαντα πως οι εκκλησίες της Ευρώπης πρέπει και είναι σε θέση να γίνουν γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου, όπως έχει αποδείξει η μεταπολεμική μας ιστορία. Είμαστε μέρος της κοινής μας πνευματικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και συνεπώς είμαστε συνυπεύθυνοι για το κοινό μας μέλλον.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015


Βασιλειάδης Πέτρος,

Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών

«Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου»

ΣαρόγλουΒασίλης,

Καθηγητής ψυχολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν,

Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών

Ζαχαρόπουλος Νίκος Γρ.,

Αντιπρύτανης, Καθηγητής Θεολογίας,

Διευθυντής ΜΠΘΣ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου της Κύπρου

Σταμούλης Χρυσόστομος,

Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής

Καλαϊτζίδης Παντελής,

Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου

Ζορμπάς Κωνσταντίνος,

Δρ. Θεολογίας και Κοινωνιολογίας

Παπαγεωργίου Νίκη,

Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σταθοκώστα Βασιλική,

Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσομπανίδης Στυλιανός,

Αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μόσχος Δημήτριος,

Επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη Ελένη,

Λέκτορας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Νικηφόρος Δημήτρης,

M.Th., Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου»

Παπαθανασίου Αθανάσιος N.,

Δρ. Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πεκρίδου Αικατερίνη,

ThM, Επιστημονική Συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιεραποστολικών μελετών & μελετών για τη Θεολογία πέρα από την Ευρώπη, Καθολική Θεολογική Σχολή του Μύνστερ (Γερμανία)

Μητραλέξης Σωτήρης,

Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Bogazici (Τουρκία),

Δρ. Φιλοσοφίας (FUBerlin)

Σκλήρης Διονύσης,

Θεολόγος, Φιλόλογος (Παρίσι)

Παπαχρήστου Νίκος-Γιώργος,

Δημοσιογράφος / Amen.gr

Φοιτητής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ποντιφικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου (Ρώμη),

Υπότροφος Ποντιφικού Συμβουλίου για την Χριστιανική Ενότητα

Κοσμίδης Νίκος,

Πρώην μέλος της επιτροπής νέων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών,

Πολιτικός και οικουμενικός ακτιβιστής

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών Β' και Γ' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Ύστερα από την 1/03.06.2015 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζονται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Β' και Γ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Ειδικότερα το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών για τη Β τάξη Εκκλησιαστικών Λυκείων, που θα ισχύσει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/PROJECT 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ ΦΥΣΙΚΗ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ−ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ 2

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35


Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γ ́ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΧΗΜΕΙΑ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ: 1
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Ως προς τα μαθήματα επιλογής Γ ́ Λυκείου, οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερομένων μαθημάτων:

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ιστορία της Τέχνης,

γ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Πηγή: ESOS

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΛΕΙ

i) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 έως και 15/7/2015.

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, θα εφαρμοστεί αναλόγως η με αριθμό 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΡ465ΦΘ3-Τ2Μ) εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) απόφασης Υπουργού Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν, θα συνυποβάλουν ιεραρχικά μαζί με το έντυπο της σχετικής αίτησης σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι στο βιογραφικό τους σημείωμα επικαλούνται διοικητική εμπειρία, καλούνται να επισυνάψουν και έκθεση αξιολόγησης για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, όπου υπηρέτησαν.

Επίσης, η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης εκ μέρους του Διευθυντή της οργανικής θέσης του αιτούντος.

ii) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν:

α) Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.),

β) Σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο,

γ) Σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.),

δ) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση 8 έως και 15/7/2015.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν σε συνδυασμό με τα οριζόμενα για τη διαδικασία στα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) και με τα περιγραφόμενα κριτήρια στο κεφάλαιο Γ ́ τής αριθ. 102024/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) εγκυκλίου του Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., η οποία έχει σχετικώς καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.minedu.gov.gr).

Ειδικά, όσον αφορά σε απόσπαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ως προϋποθέσεις ορίζονται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που ενδιαφέρεται να διδάξει ο αιτών.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνυποβάλουν και σχετικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών τους (παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.3467/2006, Φ.Ε.Κ. 128/Α/2006) σε φωτοαντίγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι-αιτούντες σημειώνουν στο επισυναπτόμενο με την παρούσα έντυπο τις προτιμήσεις τους με τους εξής περιορισμούς: έως-το πολύ-τρεις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τρία Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τρία Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και δύο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 21, ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) και τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμό 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΠ465ΦΘ3-Τ2Μ) εγκυκλίου του Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να αποσπαστούν και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβαλλόμενο χειρόγραφα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν οργανικά, και αποστελλόμενο, κατόπιν ελέγχου, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι. Οι Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων-με τη λήψη της παρούσας-θα πρέπει:

1) να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται εκτός οργανικής θέσεως για οποιοδήποτε λόγο (αποσπασμένοι στο εξωτερικό, αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, ευρισκόμενοι σε άδεια εκπαιδευτική, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική κλπ),

2) αμέσως μετά την κατάθεση των αιτήσεων και τον έλεγχο ως προς την ορθότητα των στοιχείων τους, να φροντίσουν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση opolymenakou@minedu.gov.gr και

3) να διαβιβάσουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και βιογραφικά σημειώματα, και αφού διατυπώσουν ταυτόχρονα την άποψή τους για τη χορήγηση ή μη της απόσπασης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου: τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων i) και ii) α) και δ) στους οικείους φορείς απόσπασης με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας (Προσοχή! Όχι στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Υ.ΠΟ. ΠΑΙ.Θ), τις αιτήσεις των λοιπών περιπτώσεων (ήτοι ii) β) και γ), στην Υπηρεσία μας. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλα σχολεία ή φορείς ή τελούν σε άδεια (εκπαιδευτική, ανατροφής τέκνων κλπ), οφείλουν να αποστείλουν την αίτηση στο Διευθυντή του σχολείου της οργανικής τους θέσης.

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»