Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΛΕΙ

i) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 έως και 15/7/2015.

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, θα εφαρμοστεί αναλόγως η με αριθμό 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΡ465ΦΘ3-Τ2Μ) εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) απόφασης Υπουργού Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν, θα συνυποβάλουν ιεραρχικά μαζί με το έντυπο της σχετικής αίτησης σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι στο βιογραφικό τους σημείωμα επικαλούνται διοικητική εμπειρία, καλούνται να επισυνάψουν και έκθεση αξιολόγησης για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, όπου υπηρέτησαν.

Επίσης, η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης εκ μέρους του Διευθυντή της οργανικής θέσης του αιτούντος.

ii) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν:

α) Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.),

β) Σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο,

γ) Σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.),

δ) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση 8 έως και 15/7/2015.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν σε συνδυασμό με τα οριζόμενα για τη διαδικασία στα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) και με τα περιγραφόμενα κριτήρια στο κεφάλαιο Γ ́ τής αριθ. 102024/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) εγκυκλίου του Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., η οποία έχει σχετικώς καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.minedu.gov.gr).

Ειδικά, όσον αφορά σε απόσπαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ως προϋποθέσεις ορίζονται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που ενδιαφέρεται να διδάξει ο αιτών.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνυποβάλουν και σχετικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών τους (παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.3467/2006, Φ.Ε.Κ. 128/Α/2006) σε φωτοαντίγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι-αιτούντες σημειώνουν στο επισυναπτόμενο με την παρούσα έντυπο τις προτιμήσεις τους με τους εξής περιορισμούς: έως-το πολύ-τρεις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τρία Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τρία Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και δύο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 21, ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) και τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμό 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΠ465ΦΘ3-Τ2Μ) εγκυκλίου του Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να αποσπαστούν και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβαλλόμενο χειρόγραφα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν οργανικά, και αποστελλόμενο, κατόπιν ελέγχου, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι. Οι Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων-με τη λήψη της παρούσας-θα πρέπει:

1) να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται εκτός οργανικής θέσεως για οποιοδήποτε λόγο (αποσπασμένοι στο εξωτερικό, αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, ευρισκόμενοι σε άδεια εκπαιδευτική, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική κλπ),

2) αμέσως μετά την κατάθεση των αιτήσεων και τον έλεγχο ως προς την ορθότητα των στοιχείων τους, να φροντίσουν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση opolymenakou@minedu.gov.gr και

3) να διαβιβάσουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και βιογραφικά σημειώματα, και αφού διατυπώσουν ταυτόχρονα την άποψή τους για τη χορήγηση ή μη της απόσπασης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου: τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων i) και ii) α) και δ) στους οικείους φορείς απόσπασης με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας (Προσοχή! Όχι στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Υ.ΠΟ. ΠΑΙ.Θ), τις αιτήσεις των λοιπών περιπτώσεων (ήτοι ii) β) και γ), στην Υπηρεσία μας. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλα σχολεία ή φορείς ή τελούν σε άδεια (εκπαιδευτική, ανατροφής τέκνων κλπ), οφείλουν να αποστείλουν την αίτηση στο Διευθυντή του σχολείου της οργανικής τους θέσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου