Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Μαθαίνοντας τη Βυζαντινή Τέχνη της πόλης μου»

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και την επιστημονική επίβλεψη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ01 Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πολύβιου Στράντζαλη οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα, με θέμα:
«Μαθαίνοντας τη Βυζαντινή Τέχνη της πόλης μου»
στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.
Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει στόχο να φέρει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επαφή με τη σπουδαία τέχνη της αγιογραφίας όπως αναπτύχθηκε στα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης από τον 12ο ως τον 15ο αιώνα.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης ,«Το Ημέτερον Κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από την Θεσσαλονίκη», που βρίσκεται σε εξέλιξη λειτουργίας στη Μονή Βλατάδων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής ΜακεδονίαςΠέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Καθιέρωση του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή στα Επαγγελματικά Λύκεια


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 5343/28-11-18, κοινή υπουργική απόφαση με θέμα την καθιέρωση και εφαρμογή του θεσμού του «Συμβούλου – Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ– Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019.

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή», είναι μία καινοτόμος δράση που εφαρμόζεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-18 σε 9 πιλοτικά ΕΠΑΛ και από τη σχολική χρονιάς 2018-19 επεκτείνεται σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει 5 διακριτές δράσεις. Εκτός του θεσμού του συμβούλου καθηγητή, οι άλλες βασικές δράσεις του προγράμματος, είναι:
Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.
Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.
Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων – τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)


Θρησκευτικά
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.
Α΄ Ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:
i. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
ii. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμηση
iii. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου)
iv. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης
v. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.

Β΄ Ομάδα. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών. Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ''Μαθαίνοντας τη βυζαντινή τέχνη της πόλης μου''


Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έκθεση: «Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές Εικόνες από την Θεσσαλονίκη» που διοργανώνει στο πλαίσιο των 50 χρόνων λειτουργίας του, έχει ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Μαθαίνοντας τη βυζαντινή τέχνη της πόλης μου».

Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει κοντά τους μαθητές με την σπουδαία τέχνη που αναπτύχθηκε στα καλλιτεχνικά εργαστήρια της πόλης κατά τους βυζαντινούς χρόνους, και ιδιαίτερα από τον 12ο έως τον 15ο αιώνα. Οι εικόνες που παρουσιάζονται στην έκθεση αποτελούν σπουδαία δείγματα αυτής της παραγωγής που σήμερα σώζονται διάσπαρτες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι μαθητές, στη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να περιη-γηθούν στον χώρο, να πάρουν πληροφορίες για το ταξίδι των εικόνων μέσα στον χρόνο και στον τόπο, να αναζητήσουν τις ομοιότητες και διαφορές της εικονογρα-φίας τους και να μάθουν για τους διάφορους εικονογραφικούς τύπους. Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Πληροφορίες: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων
Επταπυργίου 64, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 202301

Πηγή: e-yliko

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός»


Χολαργός, 11 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός»


Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» διοργάνωσε με επιτυχία τη δεύτερη κατά σειρά πανελλήνια συνάντηση θεολόγων από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών στο Νέο Ψυχικό, με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία μέσα στη νεωτερική πολιτική θεωρία και πράξη». Έλαβαν μέρος 200 περίπου συνάδελφοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί, αδιόριστοι πτυχιούχοι Θεολογίας και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκλησή του, από την Αττική, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κοζάνη, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Τρίπολη, τα Κύθηρα κι αλλού. Οι συμμετέχοντες πλαισίωσαν με ζήλο και ενθουσιασμό τις εργασίες και τις δραστηριότητες της συνάντησης, οι οποίες περιλάμβαναν στο πρώτο μέρος δύο (2) συνεδρίες με επτά (7) εισηγήσεις και στο δεύτερο μέρος δεκατέσσερα (14) βιωματικά εργαστήρια θεολογικού προβληματισμού και σκέψης. Τα εργαστήρια λειτούργησαν γύρω από το κεντρικό θέμα, προεκτείνοντας στο πεδίο της διδακτικής πράξης τους επιστημονικούς προβληματισμούς του συνεδριακού μέρους της συνάντησης και εκφράζοντας κριτικό προβληματισμό για διάφορα επίκαιρα θέματα. Τις εργασίες της συνάντησης, μεταξύ άλλων, απασχόλησε και η πρόσφατα αναγγελθείσα σκοπούμενη συμφωνία Εκκλησίας-Κράτους.

Μετά τον χαιρετισμό του εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Σιλουανού Ιωάννου, του εκπροσώπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Στρατή Ψάλτου και εκπροσώπων άλλων φορέων πραγματοποιήθηκε η κεντρική εισήγηση με θέμα - ερώτημα «Ποιος ο ρόλος της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια κοινωνία που εξ ορισμού δεν είναι ορθόδοξη;», στην οποία οAssaadEliasKattan, Καθηγητής της Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Münster, αναζήτησε τους τρόπους έκφρασης αυτής της θεολογίας στο σύγχρονο μετανεωτερικό κόσμο κτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με τον «άλλο», τον μη ορθόδοξο ή και τον αλλόθρησκο, για τη λύση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων. Στην εξέλιξη της ίδιας απογευματινής συνεδρίας κάτω από το κεντρικό θέμα «Ορθόδοξη Εκκλησία μετά τον Εθνικορομαντισμό (ζητήματα δημοκρατίας, εκκοσμίκευσης, ατομικών δικαιωμάτων, μετανάστευσης» εισηγήθηκαν με τη σειρά οι: (1) κ. Δημήτριος Μόσχος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ, ο οποίος αναζήτησε απαντήσεις στο ερώτημα «Η πατερική βυζαντινή και θεολογική σκέψη: χρήσιμη ή ξεπερασμένη στη νεωτερική δημοκρατία;» επισκοπώντας στιγμές από την πατερική σκέψη υπέρ ενός κράτους δικαίου αφ’ ενός και υπεράσπισης δικαιωμάτων ετερόδοξων μειονοτήτων αφ’ ετέρου· (2) π. Ευάγγελος Γκανάς, θεολόγος, εφημέριος Ι.Ν. Οσίου Μελετίου Σεπολίων το θέμα «Η φιλοξενία ως αίτημα αδύνατο: μια χριστιανική απόκριση», ο οποίος ανέλυσε υποδειγματικά μέσα από τη βιβλική παράδοση και την εκκλησιαστική εμπειρία πώς μπορεί να προσεγγισθεί το δίλημμα ανάμεσα στην άνευ όρων φιλοξενία και τον φόβο απέναντι στον διαφορετικό και αλλόθρησκο ξένο· (3) κ. Έφη Φωκά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) το θέμα «Η Ορθοδοξία στο δικαστήριο: Κράτη με ορθόδοξες πλειοψηφίες και θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», η οποία ανέλυσε μέσα από προσωπική της έρευνα πώς και από ποια σκοπιά συγκεκριμένες Ορθόδοξες χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) απασχολούν ιδιαίτερα το ΕΔΑΔ. Τις εισηγήσεις ακολούθησε ζωηρή συζήτηση που παρέτεινε τη διάρκεια της πρώτης ημέρας κατά μία ώρα πέραν του προγράμματος.

Το Σάββατο 10/11 μετά από μια εμβόλιμη και ανοικτή σε όλους, πολύ παραγωγική και ενδιαφέρουσα συνέλευση των μελών του συλλόγου με καίριες τοποθετήσεις, συνεχίστηκε το πρόγραμμα των εισηγήσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν κάτω από το κεντρικό θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία και ο ορισμός του πολιτικά και κοινωνικά “προοδευτικού”» με την εξής σειρά:

1. Ο κ. Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Θρησκείας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, ανέπτυξε τις δυσκολίες διαμόρφωσης κοινωνικού λόγου από την Ορθόδοξη εκκλησιαστική και πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα με το θέμα «Ορθοδοξίες, Δημοκρατία και Θρησκευτικό Πεδίο. Από το συμβολικό αφήγημα της ουτοπίας στην κοινωνική αλληλόδραση της ορθολογικής επιλογής»·

2. η κ. Νίκη Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ ανέπτυξε μορφές απάντησης της Ελλαδικής Εκκλησίας στην οικονομική κρίση της εποχής μας εισηγούμενη το θέμα «Θρησκεία και πολιτική στον καιρό της οικονομικής κρίσης»·

3. ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου, Δρ. Θεολογίας, ΕΔΙΠ στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, διδάσκων στο ΕΑΠ και αρχισυντάκτης του περιοδικού «Σύναξη», ανέπτυξε τα θεολογικά κριτήρια απέναντι στην παγκόσμια κοινωνική εκμετάλλευση, τον φασισμό και την αδικία κυρίως αναφορικά με την πραγματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα εισηγούμενος το θέμα «Δημοκρατία, κοινωνία και η ευθύνη της Θεολογίας».

Στα βιωματικά εργαστήρια θεολογικού προβληματισμού και σκέψης δίωρης διάρκειας του α΄ κύκλου – Σάββατο 10/11, που ακολούθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, έμπειροι συνάδελφοι από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανά δύο) με γνώση του αντικειμένου και των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών ανέπτυξαν σε επτά συνολικά εργαστήρια θεματικές εμπνευσμένες από τους δύο κύκλους εισηγήσεων και πρότειναν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του σύγχρονου θεολογικού λόγου στη σχολική τάξη με τη συνδρομή τεχνικών διδασκαλίας και στρατηγικών μάθησης, που αναπτύσσονται και στο νέο ΠΣ για το ΜτΘ, με τα εξής θέματα:

1. «Ενάντια στον πολιτισμό του ναρκισσισμού: Πρόσωπο και κοινότητα στη σύγχρονη Θεολογική αναζήτηση» (από τους Δημήτρη Μπεκριδάκη & Βασίλη Ξυδιά)·

2. «Ορθοδοξία και Εθνικισμός: Ποια είναι η πατρίδα του Χριστιανού;» (από τους Γιώργο Καπετανάκη & Παρασκευή Λεοντοπούλου)·

3. «InGodwetrust: Ο Χριστιανισμός σε διάλογο με τα οικονομικά συστήματα την εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (από τους Γιώργο Γκρίλη & Νικόλαο Τσιρέβελο)·

4. «Εξουσία: αντίσταση ή υπομονή;» (από τους Δόνια Μαραθιά & Χριστόφορο Παπασωτηρόπουλο)·

5. «Γιατί με αναγνώρισες; Το φιλανθρωπικό “ναι” του Ιησού» (από τους Μαρία Παζάρσκη & Κώστα Γούλα)·

6. «Διδάσκοντας για το Ισλάμ, τον ρατσισμό και το προσφυγικό στα νέα Π.Σ των Θρησκευτικών» (από τις Αγγελική Ζιάκα & Ραχμή Μπασιά)·

7. «Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί» (από τις Εύη Βουλγαράκη & Ρόνι Μπου Σάμπα).

Το απόγευμα της ίδιας μέρας λειτούργησε με επιτυχία Κεντρικό Εργαστήριο Ολομέλειας (με 140 τουλάχιστον συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς) από τους Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη και Άγγελο Βαλλιανάτο με θέμα «Ποιος είμαι και τι κάνω εδώ; Διερευνώντας τον ρόλο του θεολόγου στο σχολείο». Το εργαστήριο είχε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς οι συμμετέχοντες υποδύθηκαν τους διαφορετικούς ρόλους και χαρακτήρες που προσλαμβάνει και υπηρετεί διαχρονικά ο θεολόγος εκπαιδευτικός της τάξης.

Στον πρωϊνό κύκλο της επόμενης μέρας (Κυριακή 11/11) λειτούργησαν άλλα επτά (7) βιωματικά εργαστήρια παιδαγωγικής μεθοδολογίας με τα εξής θέματα:

1. «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από τη χριστιανική ματιά. Προκλήσεις και παραλείψεις σ΄ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» (από τις Σουλτάνα Γκαργκάνα & Σουλτάνα Αβέλλα)·

2. «Εγώ και ο άλλος. Αποδοχή και σεβασμός του διαφορετικού» (από τις Σέβη Κωνσταντινίδου & Κατερίνα Πενιρτζή-Ζαχαράκη)·

3. «Διερευνώντας με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας ζητήματα γύρω από την παρουσία της θρησκείας στον δημόσιο χώρο» (από τους Αρσένη Αρσενάκη & Γιώργο Στριλιγκά)·

4. «Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων» (από τις Δήμητρα Κολάση & Ηρώ Ποταμούση)·

5. «Καταναλώνω για να υπάρχω… χωρίς την κτίση;» (από τους Απόστολο Μπάρλο & Βάσω Γώγου)·

6. «Χριστιανικές μορφές, αφηγήσεις και κείμενα: προσωπικές επιλογές και στάσεις σε διλήμματα που θέτει η πολιτική και η οικονομία» (από τις Χρυσάνθη Βαβέτση & Κυριακή Τριανταφυλλίδη)·

7. «Κοινωνικά αδιέξοδα και Ορθόδοξη θεολογία» (από τους Μανώλη Παπαϊωάννου & Εβίτα Ρεντζή).

Μετά την ολοκλήρωση του β΄ κύκλου των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες στην ολομέλεια μέσα από συζήτηση και ανατροφοδότηση υπογράμμισαν τις θετικές όψεις της φετινής συνάντησης, επεσήμαναν αδυναμίες και αστοχίες, αλλά με ιδιαίτερη θέρμη ζήτησαν την υλοποίηση με μεγαλύτερη συχνότητα μέσα στον χρόνο, παρόμοιων συναντήσεων σε βιωματικό-παιδαγωγικό πλαίσιο εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες τους προς τη διοργάνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Καιρού» ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ειδικότερα την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή, τους εισηγητές και τους επιμορφωτές, τη Διεύθυνση της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών για την άψογη φιλοξενία, τους εθελοντές συναδέλφους που υποστήριξαν τη γραμματεία και τις εργασίες και ιδιαιτέρως όλους τους θεολόγους που συμμετείχαν στις εργασίες, δίνοντας δυναμικά το παρών και συμβάλλοντας δημιουργικά στον διάλογο. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους θεολόγους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην πολύπλευρη παιδαγωγικά και θεολογικά επιμορφωτική προσπάθεια του συλλόγου μας.


Για το Δ.Σ.


                         Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
                   Χρήστος Καρακόλης                                            Γεώργιος Καπετανάκης
   Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.                                Δρ. Θεολογίας

Επιστημονικό Όργανο για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργο

Επιστημονικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων για την Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ, όρισε ο υπουργός Παιδείας Κ.Γαβρόγλου.

Το Επιστημονικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από τους εξής:

1. Κατσαρού Ελένη του Ιωάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων – Διδακτική», στη θεματική ενότητα «Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου.

2. Κουτούζη Εμμανουήλ του Ιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», στη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

3. Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά του Νικολάου, Ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή», για τη θεματική ενότητα «Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης».

Αντικείμενο του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων είναι:

1. Η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ, συνολικής διάρκειας 18 ωρών, στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες.
  • Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών.
  • Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης.

2. Η εισήγηση συγκρότησης μητρώου Επιμορφωτών, μελών ΔΕΠ, με ειδίκευση στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, βάσει της οποίας εκδίδεται σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η εκπόνηση του επιμορφωτικού/ υποστηρικτικού υλικού της κάθε θεματικής ενότητας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επιμορφωτές.

Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα θεματικά αντικείμενα της επιμόρφωσης.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.) Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση. Ιστορία, θεολογία, πολιτική

Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση Ιστορία, θεολογία, πολιτική, 2018, σελ. 440, ISBN: 978-960-8053-64-9

Το 2017 συμπληρώθηκαν πέντε αιώνες από τότε που ο Λούθηρος θυροκόλλησε, στις 31 Οκτωβρίου 1517, τις 95 θέσεις στο πανεπιστημιακό παρεκκλήσιο της Βιττεμβέργης, ενέργεια που επέπρωτο να αλλάξει την Ευρώπη και όλο τον χριστιανικό κόσμο. Η 500ή επέτειος του γενεθλίου έτους του προτεσταντισμού υπέδειξε πολύ φυσιολογικά το θέμα του όγδοου συνεδρίου των Συναντήσεων του Άρτου Ζωής.
Η νεοελληνική ιστορία διασταυρώθηκε με τον προτεσταντισμό, στο πρόσωπο κυρίως και τη δράση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως, το κίνημα όμως αυτό δεν ρίζωσε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε τι είναι και τι πιστεύουν οι προτεστάντες, δεν τους έχουμε συναναστραφεί στα χωριά και τις πόλεις μας, και γι’ αυτό ίσως διατηρούμε μια καχύποπτη ή και εχθρική στάση απέναντί τους. Όσο όμως και αν αγνοούμε ή εχθρευόμαστε τη Μεταρρύθμιση, ζούμε και εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, στον κόσμο που εκείνη δημιούργησε, στον κόσμο δηλαδή της ατομικότητας, με όλα όσα αυτή συνεπάγεται στο ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Ταυτόχρονα βεβαίως ζούμε και σε έναν κόσμο που έχει γεννηθεί από εντελώς διαφορετικές ιστορικές διαδικασίες, που συνδέονται με το Βυζάντιο και το τέλος του, και με την οθωμανική κυριαρχία και το τέλος της.
Η ιστορική, θεολογική και πολιτική προσέγγιση της Μεταρρύθμισης και των επιπτώσεών της που αποπειραθήκαμε στο συνέδριο δεν φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό παιδείας, μάλλον να το επιβεβαιώσει θέλει και να υπαινιχθεί ότι αξίζει τον κόπο να τη γνωρίσουμε καλύτερα και στον τόπο μας.

Οι συγγραφείς του τόμου: 

Περικλής Βαλλιάνος
Κώστας Γαγανάκης
Γιώργος Γρηγορίου
Ανδρονίκη Διαλέτη
Σταύρος Ζουμπουλάκης
Γιώτης Κανταρτζής
Ιωάννης Κυριακαντωνάκης
Θάνος Λίποβατς
Γρηγόρης Μολύβας
Θεοδόσης Νικολαΐδης
Πάρις Παπαγεωργίου
Αργύρης Πέτρου
Γιώργος Πλακωτός
Αντώνης Λ. Σμυρναίος
Γιάννης Τσεβάς

Το εκκλησιαστικό έργο και η θεολογική σκέψη του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου

Ο Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εκφωνεί τον Έπαινο στον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο στο πλαίσιο της τελετής Ανώτατης Τιμητικής Διάκρισης «Χρυσούς Αριστοτέλης», με την οποία τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Οι εγκύκλιοι των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Οι εγκύκλιοι των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Χαιρετισμός του ΣΕΕ (Πολύβιος Στράντζαλης) προς τους εκπαιδευτικούς Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Παρουσίαση του νέου τεύχους της "Σύναξης" με θέμα "Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μία κρίσιμη σχέση"

Το Σάββατο 10-11-2018, παρουσίαση του νέου τεύχους της "Σύναξης" με θέμα "Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μία κρίσιμη σχέση" (ώρα 19:00, στη Στοά του Βιβλιοπωλείου "Παρουσία" Αγίου Κωνσταντίνου 5 Πειραιάς. Πεζόδρομος Δημοτικού Θεάτρου).

Θα μιλήσουν:
- Βασίλειος Αργυριάδης
- Γεώργιος Κρανιδιώτης
- Γεώργιος Μπάρλας
Τη συζήτηση συντονίζει ο Θανάσης Παπαθανασίου

Νίκη Παπαγεωργίου, Η Θρησκεία στη Μεταπολίτευση: Όρια και Αμφισημίες, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2018

Η έκρηξη της οικονομικής κρίσης συνδέεται, κατά πολλούς, με το τέλος της Μεταπολίτευσης, μιας περιόδου, η οποία με τα θετικά της και τα αρνητικά της, τα πάνω της και τα κάτω της, σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Με αφορμή την οικονομική κρίση, πολλές κοινωνικές επιστήμες (ιστορία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία) εστιάζουν το εν δια φέρον τους στη μεταπολιτευτική περίοδο, επιχειρούν να την διερευνήσουν, θεωρητικά και εμπειρικά, και να αποτιμήσουν τη δυναμική της στο πλαίσιο της νέας ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, επιστημονικά συνέδρια, εκδοτικά αφιερώματα, εκθέσεις, πανεπιστημιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά σεμινάρια δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη γνώση της περιόδου αυτής. Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τη μεταπολιτευτική περίοδο, από την οπτική της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, προκειμένου να διερευνήσει τα όρια και τις αμφισημίες του θρησκευτικού πεδίου, τις ισχυρές αλλά και αμφιλεγόμενες σχέσεις που συγκροτούνται ανάμεσα στη θρησκεία, και ειδικότερα στην κυριαρχούσα έκφρασή της, την Ορθόδοξη Εκκλησία και το πολιτικό-κοινωνικό πεδίο. Η μελέτη συνοψίζει το πολύχρονο ενδιαφέρον μας για τη θέση της Εκκλησίας, και γενικότερα της θρησκείας, στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το οποίο εκφράστηκε με ποικίλες ερευνητικές προσπάθειες, είτε στο πλαίσιο επιλεγομένων μαθημάτων, είτε κατά τη συμμετοχή μας σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Το ενδιαφέρον αυτό έγινε αντικείμενο πολύχρονης επεξεργασίας και μεταφέρεται εδώ σε αυτή τη μελέτη που ορίζει εκ των προτέρων ότι δεν εξαντλεί το θέμα, αλλά επιχειρεί να αναδείξει κάποιες από τις πολυσήμαντες πτυχές του.

Εξάλλου, η μελέτη της μεταπολιτευτικής περιόδου απαιτεί μια συστηματική και πολυδιάστατη διεπιστημονική ανάλυση, στην οποία μπορούν να συναντηθούν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, από ποικίλες επιστήμες (ιστορία, κοινωνιολογία, πολιτική, κλπ) προκειμένου να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η έρευνα θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός συνεδρίου ή ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάποια μέρα.

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Χρήστος Ν. Τσιρώνης, Θρησκεία και Κοινωνία στη Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2018

Ο Ulrich Beck συμπεριέλαβε στη θεωρία του σχεδόν κάθε πτυχή του σύγχρονου βίου: η καθημερινή ζωή και η ατομική αναστοχαστικότητα, οι επιλογές σχεδιασμού της ατομικής βιογραφίας αλλά και ο κοινωνικός σχεδιασμός, οι διεθνείς αλληλεπιδράσεις, ο πόλεμος, η πολιτική, η θρησκεία, η τεχνολογία και το περιβάλλον, όλα βρίσκουν ωσάν κομμάτια ψηφιδωτού τη θέση τους στη μεγάλη εικόνα της Δεύτερης Νεωτερικότητας. Η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να είναι τέλεια στις λεπτομέρειές της αλλά γεμάτη με τολμηρές μείξεις χρωμάτων και στοιχείων του κόσμου τόσο στις μάκρο- όσο και στις μικρο-διαστάσεις του. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της προσωπικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ταυτότητας στη Δεύτερη Νεωτερικότητα. Η ανάλυση επικεντρώνεται λοιπόν στη διαμόρφωση του βίου, της θεσμικής συγκρότησης και του λόγου των θρησκευτικών κοινοτήτων στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και στην συσχέτισή τους με τους ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του κοινωνιολόγου Ulrich Beck (1944-2015). Πέρα από την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και του ρόλου που διαδραματίζει μέσα σε αυτήν το θρησκευτικό εμβίωμα, οι δομές και οι θεσμοί του η μελέτη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θρησκευτικών εκφάνσεων και των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Εκδήλωση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών για τον Κίτσο Μακρή

Εκδήλωση – αφιέρωμα προς τιμήν του αείμνηστου λαογράφου Κίτσου Μακρή με τη συμμετοχή του Τομέα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Κειμηλίων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο «Γ. Κορδάτος» (συγκρότημα Παπαστράτου) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – αφιέρωμα στον αείμνηστο λαογράφο Κίτσο Μακρή (1917-1988). 
Η εκδήλωση αυτή, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό του, αποτελεί ελάχιστο δείγμα σεβασμού, αναγνώρισης και τιμής που η τοπική αλλά και η ευρύτερη κοινωνία οφείλουν στην προσωπικότητα, το έργο και την πνευματική προσφορά μιας από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ελληνικής λαογραφίας. 
Την εκδήλωση διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, ο Φορέας Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, το Λύκειον των Ελληνίδων Βόλου, το Kέντρο Πολιτισμού «Ιωλκός» και το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ.). 
Προσδοκία των διοργανωτών είναι να φωτιστούν σημαντικές πτυχές της πολυδιάστατης πνευματικής, ερευνητικής, διδακτικής και συγγραφικής δραστηριότητας του Κίτσου Μακρή, που καλύπτει πάνω από μισό αιώνα. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων - ερευνητών καθώς και βιωματικές ενθυμήσεις συνοδοιπόρων του από το χώρο της Λαογραφίας, οι οποίοι τον γνώρισαν προσωπικά και διδάχτηκαν από αυτόν. 
Το πρόγραμμα της τιμητικής αυτής εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς εκπροσώπων των διοργανωτών φορέων, παρουσίαση Power Point με θέμα: «Κίτσος Μακρής. Η ζωή του σε εικόνες» με αναφορά και στη σύντροφο της ζωής του Κυβέλη Μακρή, που επιμελήθηκε η Θάλεια Μακρή-Σκοτινιώτη και ομιλίες από τους: Τέτη Χατζηνικολάου - Ιστορικό - Λαογράφο, Επίτιμη Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου - τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Α.Π.Θ., Δρ Μαρία Μόσχου - Ιστορικό Τέχνης, Ειδική Επιστήμονα στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη - τ. Διευθύντρια και επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Γιάννη Κίζη - Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστα Λιάπη- Λαογράφο - συγγραφέα, μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και Μαρία Νάνου - Ιστορικό βυζαντινής τέχνης από κοινού με την Βάλια Καραθανάση - Φιλόλογο, Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή - Βιβλιοθήκη Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με καταληκτήρια παρέμβαση του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ. Ιγνατίου.
Διαβάστε το άρθρο για τον Κίτσο Μακρή και τη χιονιαδίτικη ζωγραφική της διευθύντριας του Τομέα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Κειμηλίων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών.