Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Η Επιστροφή της Ηθικής. Παλαιά και Νέα Ερωτήματα, επιμέλεια Σταύρος Ζουμπουλάκης, Συναντήσεις 3, εκδόσεις Άρτος Ζωής, Αθήνα 2013


Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ειδικά μετά τό 1968, ή ηθι­κή σκέψη, στίς περισσότερες χώρες της Δύσης, άπαξιώθηκε καί περιέπεσε σέ ανυποληψία. Την άπαξίωση αυτή δέν τή συναντάμε μόνο στό διανοητικό πεδίο, τή συναντάμε επίσης καί στήν καθημερινή ζωή τών άνθρώπων, μέ όλο εκείνο τό κίνημα αμφισβήτησης, σεξουαλικής άπελευθέρωσης, ήδονισμού καί καθημερινού, χαρούμενου μηδενισμού. Ή άπαξίωση τής ηθικής δέν άφησε άνεπηρέαστη καί τήν ’Ορθόδοξη θεο­λογία. Ή θεολογία τών Ρώσων τής Διασποράς καί ή θεολογία τού ’60 στην Ελλάδα, πού έμπνέεται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν πρώτη, ταυτίζουν τήν ηθική μέ τόν ήθικισμό καί υπο­τιμούν τή σημασία της.
Τά τελευταία χρόνια ώστόσο ή ήθική έχει έπιστρέψει δυ­ναμικά στην πνευματική σκηνή, άλλά ό τρόπος μέ τόν όποιο ύπάρχει σήμερα είναι διαφορετικός από ό,τι κατά τό παρελ­θόν, είναι ένας τρόπος μάλλον διάχυτος. Δέν άφορά δηλαδή μόνο τή φιλοσοφική σκέψη, δέν άποτελεί έναν κλάδο της, άλλά διαπερνά ποικίλα πεδία τής δραστηριότητας τού άνθρώπου, τήν επιστήμη, τήν έρευνα, τήν ιατρική, την εργασία, τά μέσα επικοινωνίας.
Στο παρόν βιβλίο ή έμφαση πέφτει περισσότερο στή χρι­στιανική ηθική, εκκινώντας από τή βιβλική πηγή, αυτήν πού καθόρισε μια για πάντα τήν ηθική σέ σχέση μέ τόν άλλο καί όχι σέ σχέση μέ τόν εαυτό. Ή χριστιανική ήθική ώστόσο δέν μπορεί νά άναπτυχθεί ερήμην τών ήθικών ερωτημάτων καί τών φιλοσοφικών ήθικών άναζητήσεων τής εποχής μας, αλλά σε συνεχή άναμέτρηση μαζί τους.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου