Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου: Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Για την υποστήριξη και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά από το σχολικό έτος 2016-2017, το ΙΕΠ ανάρτησε στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε για τους εκπαιδευτικούς (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika), τα προτεινόμενα Διδακτικά Υλικά (κείμενα, εικαστικό υλικό, βίντεο καθώς και την εφαρμογή με τα εικαστικά και μουσικά αρχεία), τις Οδηγίες Εφαρμογής, το ποικίλο Υποστηρικτικό Υλικό, τις Διδακτικές Προτάσεις με τα σχέδια διδασκαλίας, καθώς και τα ίδια τα ΠΣ και τους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων ΠΣ εξέφρασαν τη δυσκολία να αναπαράγουν και να οργανώνουν τα διδακτικά υλικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας συχνά φωτοτυπίες και να τις διανέμουν στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό οι εμπειρογνώμονες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και άλλοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκαν αμισθί και συγκέντρωσαν τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά σε ένδεκα (11) Φακέλους Μαθήματος για το Δημοτικό (τάξεις Γ, Δ, Ε & ΣΤ), το Γυμνάσιο (τάξεις Α, Β & Γ) και το Λύκειο αντίστοιχα (τάξεις Α, Β, Γ & Β ΕΠΑΛ). Οι νέοι Φάκελοι Μαθήματος στηρίζονται στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ή αναγράφεται στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, που υποστηρίζουν τα νέα ΠΣ, και για αυτό αποτελούν έντυπο προσωρινό υλικό για τον μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για εγχειρίδια δοκιμιακού τύπου, τα οποία προσφέρουν στους μαθητές έτοιμη προς απομνημόνευση τη θρησκευτική γνώση, αλλά συμβατά προς τη μεθοδολογία των νέων ΠΣ διδακτικά υλικά.


Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες και οι εκπαιδευτικοί, προχώρησαν στον ποιοτικό και ποσοτικό παιδαγωγικό εξορθολογισμό των προτεινόμενων κειμένων των ΠΣ και κατόπιν τα οργάνωσαν σε ιδιαίτερους Φακέλους Μαθήματος για κάθε τάξη και βαθμίδα. Στους ένδεκα Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου περιλαμβάνονται ως προσωρινό έντυπο υλικό όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία, στη διδακτική μέθοδο, στους σκοπούς και στους στόχους, καθώς και στα περιεχόμενα των νέων ΠΣ ανά τάξη και βαθμίδα. 

Κάθε Φάκελος Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θεολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης παράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, εικονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από την ευρύτερη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά στοιχεία, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, καθώς και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέρωσης. 

Όλα τα παραπάνω διδακτικά υλικά στους Φακέλους Μαθήματος είναι προσωρινά και προτεινόμενα στη διδακτική ευχέρεια και αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιλέγονται ως προς τη σειρά ή την ποσότητά τους αλλά και να εμπλουτίζονται και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 


Τα νέα ΠΣ, τα οποία απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, και οι Φάκελοι Μαθήματος, που αφορούν κυρίως τους μαθητές, αποσκοπούν στη γόνιμη και επαρκή υποστήριξη όλων των πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας. Προτείνουν ένα νέο τρόπο διδακτικής εργασίας, που είναι περισσότερο σύγχρονος, δημιουργικός, συνεργατικός και αποτελεσματικός, απελευθερώνοντας τον εκπαιδευτικό αλλά και τον μαθητή από τις δεσμεύσεις του γνωσιοκεντρικού διδακτισμού. Επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό της πορείας διδασκαλίας-μάθησης, καθώς επίσης την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών μέσων και υλικών, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις ικανότητες και δεξιότητες όλων των μαθητών. Τέλος, τα νέα ΠΣ και οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά συνυπολογίζουν τα νέα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα, προάγοντας σε θεμιτό βαθμό τη διαπολιτισμικότητα και τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα.

Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (Διαδραστικά βιβλία), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στα σχολεία και στους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο 2017 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Πηγή: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου