Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η μέριμνα των νεκρών, Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2015


Βασίλειος Θ. Σταυρίδης,  Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η μέριμνα των νεκρών, Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2015

ISBN 978-960-9533-99-7


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ὑπό
Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Ὁ σεβαστός μου διδάσκαλος καί Ἄρχων Β. Θ. Σταυρίδης, ἐπί μακράν περίοδον ἐτῶν Καθηγητής τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης καί ὁμότιμος σήμερον εἰς τήν ἕδραν κυρίως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τῆς Ἱστορίας τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἐξέδωσε ἕν νέον πόνημα ὑπό τόν τίτλον «Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ μέριμνα τῶν νεκρῶν», ἐντός τοῦ πλήθους τῶν ἐπιστημονικῶν του ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐμπλουτίζουν τήν νεοτέραν ἐκκλησιαστικήν γραμματείαν τοῦ Θρόνου. Πραγματεύεται δέ τό θέμα τῶν Ὀρθοδόξων Κοιμητηρίων τῆς Πόλεως μέ ποικίλας ἄλλας θεματολογικάς παραμέτρους, ἑστιάζων τήν προσοχήν του καί εἰς ἐξεχούσας προσωπικότητας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί λοιποῦ βίου, τῶν ὁποίων οἱ τάφοι κεῖνται εἰς τά Κοιμητήρια ταῦτα.
Τό εὐρύτατον θέμα τοῦτο, κατά τά τελευταῖα ἔτη ἤρχισε νά γίνεται εὐτυχῶς ἀντικείμενον ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης ὑπό ἡμετέρων καί ξένων. Οὕτω ἔχομεν ὡρισμένας συντόμους ἐργασίας ἐπί ὅλων τῶν Κοιμητηρίων μετά σχετικῆς βιβλιογραφίας καί φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἐλαχίστας ὅμως μονογραφίας ἐπί Κοιμητηρίων τινῶν καί πολλά σκόρπια στοιχεῖα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἀποθησαυρισμένα εἰς διάφορα ἄρθρα καί μελέτας οὐχί σπανίως «ἀσχέτου» πρός αὐτά χαρακτῆρος. Ὡρισμένα ἐκ τῶν Κοιμητηρίων τούτων διασώζουν, καίτοι οὐχί εἰς καλήν πάντοτε κατάστασιν, ταφικά μνημεῖα διαπρεπῶν καλλιτεχνῶν (μαρμαρογλυπτῶν καί μαρμαροτεχνιτῶν) ξένων (ἰδίως Τηνίων) καί ἐγχωρίων, ἀποβαίνοντα μάρτυρες τῆς πολιτισμικῆς γενικότερον καταστάσεως τῆς Βασιλευούσης κατά τούς τελευταίους αἰῶνας, μάλιστα δέ εἰς τόν τομέα τῆς γλυπτικῆς, εἰς τόν ὁποῖον δέν παρέχει πολλά δείγματα ἡ θρησκευτική παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας. Περιττόν δέ νά λεχθεῖ ὅτι λόγῳ ἀκριβῶς τοῦ χαρακτῆρας τούτου, οὐχί σπανίως γίνονται λεία τυμβωρύχων καί κλεπτῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ὀρθῶς ποιοῦντες φορεῖς τινές, μεταφέρουν σύν τοῖς ἄλλοις, κειμηλιακά καί καλλιτεχνικά ἔργα τῶν Κοιμητηρίων τούτων εἰς χώρους σχετικῆς ἀσφαλείας (αὐλογύρους ναῶν, ναούς κ.λπ.). Ἀπαιτεῖται δέ καί ἡ πάραυτα συντήρησις αὐτῶν, πρᾶγμα βεβαίως τό ὁποῖον συνεπάγεται τεράστιον οἰκονομικόν κόστος, καθώς ἐπίσης καί ἐπαύξησις συστηματικῶν μονογραφιῶν ἐπί τῶν σημαντικοτέρων Κοιμητηρίων.
Οὕτω ὁ κ. Σταυρίδης συνεχίζει ἀόκνως τήν ἐπιστημονικήν του δρᾶσιν, γενόμενος παράδειγμα πρός μίμησιν διά πολλούς νεοτέρους. Ἱκανά δέ ἐκ τῶν συγγραμμάτων του διακρίνονται διά τόν σύντομόν των πληροφοριακόν χαρακτῆρα, καί τήν ἰδιάζουσαν δομικήν διάρθρωσιν, ἡ ὁποία προεκτείνεται ἰδίως τελευταίως καί εἰς συναφεῖς παραμέτρους.
Συγχαίρομεν ὅθεν τόν παλαίμαχον τοῦτον πολεμιστήν τῆς γραφίδος διά τό νέον του τοῦτο ἐγχείρημα, προσεπιδηλοῦντες, ὅτι κ. καθηγητής ἔσχεν χορείαν πολλῶν ἀξίων μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι κατέλαβον ποικίλας σήμερον θέσεις εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἀλλαχοῦ, ἔνιοι τῶν ὁποίων καί ὡς συνάδελφοί του, ἔχουν ἀρίστην μετ' αὐτοῦ κατά περίπτωσιν συνεργασίαν.

Εὐχόμεθα ὄλβια καί καρποφόρα ἐν συνεχείᾳ τά ἔτη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου