Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Με σκοπό την ανάδειξη και προβολή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικώναξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιείται η Δράση «Συμμετέχω» στο πλαίσιο τουέργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» 


Στόχος της Δράσης «Συμμετέχω» είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός ΔικτύουΚαινοτόμων Εκπαιδευτικών μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» στηδιεύθυνση http://i-participate.gr/, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξηκαι αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίησητου Δικτύου αυτού για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού ΥλικούΧρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης τουψηφιακού περιεχομένου του έργου. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην παραπάνω Δράση,καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών στο«Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές», το Πανελλήνιο ΑποθετήριοΑνοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού ΕκπαιδευτικούΠεριεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίοβρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://photodentro.edu.gr/oep

Όλες οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδειαCreative Commons στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τοψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης ΑνοιχτώνΕκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία. Για τη προστασία των μελών τηςκοινότητας και των συνεισφορών τους, το "Φωτόδεντρο/ΑνοιχτέςΕκπαιδευτικές Πρακτικές" έχει υιοθετήσει την άδεια Creative Commons CC BYNC-SA:Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή. 

Στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετέχω», και με σκοπό την ανάδειξη των καλώνΑνοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού ΕκπαιδευτικούΠεριεχομένου, ανακοινώνεται Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ενότητες Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στη βαθμίδαεκπαίδευσης την οποία αφορά η διαγωνιζόμενη Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική: 

Νηπιαγωγείο / Δημοτικό / Γυμνάσιο / και ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μια από τις παραπάνω ενότητες κατάτην υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. 

Αν μία ΑνοιχτήΕκπαιδευτική Πρακτική υποβληθεί σε δύο (2) ενότητες από τον ίδιο ήδιαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στηδιαδικασία αξιολόγησης. 

Ανοιχτές Ετικέτες Ποιότητας 

Από τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές που θα υποβληθούν σε κάθε μία απότις παραπάνω ενότητες, θα δοθούν οι εξής διακρίσεις μετά την αξιολόγηση τηςποιότητας και του περιεχομένου τους:

>Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής. Συγκεκριμένα σε κάθεμία υποβληθείσα Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική κάθε ενότητας που θααξιολογηθεί θετικά, θα δοθεί Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας ΚαλήςΠρακτικής. 
>Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής. Συγκεκριμένα, στιςτρεις πρώτες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές κάθε ενότητας θα δοθείΑνοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποβληθεισών Ανοιχτών ΕκπαιδευτικώνΠρακτικών οποιασδήποτε ενότητας, είναι μικρότερος από πέντε (5) και ηποιότητα τους δεν κρίνεται ικανοποιητική, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ναμην δώσει Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας σε αυτή την ενότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας ΒέλτιστηςΠρακτικής, θα βραβευτούν σε κεντρική εκδήλωση που θα διοργανώσει το ΙΤΥΕ«Διόφαντος» στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015, στο πλαίσιο της Δράσης«Συμμετέχω» του έργου. Στους εκπαιδευτικούς που θα βραβευτούν με Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Βέλτιστης Πρακτικής, θα καλυφτούν τα έξοδαμετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια για την παροχή Ανοιχτής Ετικέτας Ποιότητας στις υποβληθείσες πρακτικές είναι τα εξής: 

Συνολική προσέγγιση & καινοτομία. Αξιολογούνται η παιδαγωγική προσέγγιση, η συνολική καινοτομία (η πρακτική φέρνει κάτι νέο;), η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ο ρόλος των μαθητών (στο πλαίσιο τη ςπρακτικής, οι μαθητές δημιούργησαν κάτι; ανέπτυξαν συλλογικότητες; κλπ.)
>> Στόχευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 
> Συνεργατικές δεξιότητες, 
> Κοινωνικές δεξιότητες (θετική στάση, υπευθυνότητα) 
> Κριτική και δημιουργική σκέψη,
> Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος,
> Δεξιότητες αξιοποίησης ΤΠΕ,
> Δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης 
> Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης 
>Δεξιότητες προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
>> Εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών/μεθόδωνΕξετάζεται η μεθοδολογία που ακολουθεί η πρακτική. 
>> Ποιότητα της περιγραφής της πρακτικήςΕστιάζει στο πόσο καλά παρουσιάζεται η πρακτική, εάν η σύνταξη είναι καλή, εάνπεριλαμβάνει κατάλληλο υλικό, εάν η περιγραφή είναι πλήρης και συνοπτική, εάνη συνοδευτική παρουσίαση .ppt είναι καλή, κλπ
>> Χρησιμότητα και επεκτασιμότητα πρακτικής σε άλλα πλαίσιαΕξετάζεται πόσο αξιοποιήσιμη ή χρήσιμη είναι για άλλους εκπαιδευτικούς ηπρακτική («γιατί» να αναρτηθεί ή βραβευτεί;) όπου λαμβάνονται υπόψη καιστοιχεία από τυχόν αξιολόγηση της πρακτικής από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει: 

Να είναι μέλη της κοινότητας «Συμμετέχω».
Να υποβάλουν (ή να έχουν υποβάλλει στο παρελθόν) ΑνοιχτήΕκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στο «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές».Κατά τη φάση της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασίαελέγχου του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές ΕκπαιδευτικέςΠρακτικές», δηλαδή να έχει ελεγχθεί ότι δεν παραβαίνει τους Όρους καιτην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου, το οποίο απαιτεί 1-3εργάσιμες ημέρες.
Να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Δε γίνεται δεκτή αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για πρακτικές, οι οποίεςέχουν βραβευτεί ήδη σε άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.Υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμόΕάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό Ανοιχτών ΕκπαιδευτικώνΠρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρακαλούμε ναυποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση http://i-participate.gr/

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα είναι ανοιχτή από 2 Ιουνίου καιώρα 14:00 έως και 30 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν καταθέσει Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές πριν τις 2 Ιουνίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με κάποια από αυτές,παρακαλούνται να υποβάλουν εκ νέου την Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρότυπο περιγραφής Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό κόμβο «Συμμετέχω».

Πηγή: http://i-participate.gr/ και https://www.facebook.com/notes/779446948842683/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου