Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη Υποτροφίας του Ιδρύματος "Αρτος Ζωής"

 
Προκήρυξη Υποτροφίας

Το Θρησκευτικό, Εκπαιδευτικό και Φιλανθρωπικό Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» προκηρύσσει μία (1) υποτροφία, εις μνήμην Σάββα Αγουρίδη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2012 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών, για διδακτορικές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ:
 • Έλληνες υπήκοοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή σε Θεολογική Σχολή πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 • Αλλοδαποί που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
 1. Αίτηση για τη λήψη υποτροφίας στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών από το Ίδρυμα «Άρτος Ζωής».
 2. Πλάνο εργασιών για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 3. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, όπου θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει και τα αντίστοιχα διπλώματα που έχει λάβει, η γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία βασικών σπουδών.
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον τελικό βαθμό.
 6. Αντίγραφο της εργασίας που υποβλήθηκε για τη λήψη του Μεταπτυχιακού διπλώματος.
 7. Τρεις συστατικές επιστολές εκ των οποίων οι δύο από Καθηγητές του Τμήματος του Πανεπιστημίου όπου ο υποψήφιος θα εκπονήσει τη διατριβή του / ή από καθηγητές του Πανεπιστημίου από όπου ο υποψήφιος διδάκτωρ έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / ή από καθηγητές του Πανεπιστημίου από όπου ο υποψήφιος έλαβε το βασικό του πτυχίο.
 8. Βεβαίωση εγγραφής στο διδακτορικό και ορισμού του θέματος από την τριμελή επιτροπή.
 9. Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 10. Αντίγραφο ατομικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε:
 • Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση artos@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Ταχυδρομικώς με αποστολή των εντύπων στο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής», Μπουμπουλίνας 28, 106 82 Αθήνα, με την ένδειξη «Αίτηση για υποτροφία».
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 • Τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται κατάλογος των δημοσιεύσεων με σύντομες περιλήψεις τους.
 • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
 • Τις αιτήσεις θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει επ’ αυτών κατά την ελεύθερη κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο και θα παρακολουθεί την πρόοδο της διατριβής.
 • Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 600 ευρώ και θα αφορά χρονικό διάστημα έως 36 μήνες.
 • Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να καλέσει τον υποψήφιο διδάκτορα σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 το αργότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου