Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Οι ρυθμίσεις για τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου

Οι νέες ρυθμίσεις για τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου , όπως ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή, έχουν ως εξής:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 (Α ́74) προστίθεται εδά- φιο ως εξής:
«Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίο-μία για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20 του παρόντος στις αρχές του Σεπτεμβρίου.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016 (Α ́74) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφό- σον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθέ- νεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που απο- χωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ι- ούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε ό- σα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειο- νομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλο- γος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, ε- κτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ιούνιο μπο- ρούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξετα- στικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα ο- ποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μι- κρότερο του 9,5. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ' ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 46/2016 (Α ́ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο των προηγούμενων παραγράφων, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης, τότε: α) οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Ημερησίου και των A ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση και β) οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Ημερησίου και της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν και αυτή τη φορά δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.»

4. Η περίπτωση ε ́ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/ 2013 (Α ́193) καταργείται.

Πηγή: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου